www.sorankurdistani.com

هؤنراوة كوردي‌يةكاني

سؤران كوردستاني


    ئاييني/ مةدينة

            / سؤماي ضةمان   

    نيشتماني/  ئةي وةتةن

                / بؤ نيشتمان

                / سنةي دلَنشين

                / شارةكةم سنة              

    كؤمةلَايةتي/ دةردي ئيعتياد       

    هةست بزويَن/ شاهؤ طيان سلَاو

                    / ذينةذان   

 


طةرَانةوة بؤ رووثةرَي يه‌كةمي وب سايتي كوردستان