گنجينه 2

آرشيو خاطرات کهنسالان کرد

کاري از دکتر سوران کردستاني

*****************************************************************************************

مقدمه‌اي بر تاريخ شفاهي؛ اهداف و معرفي گنجينه 2

ليست اسامي افراد مصاحبه شونده در اين آرشيو