فهرست سخنرانيهاي دكتر سوران كردستاني

محقق و نويسنده كُرد

در كنفرانسهاي بين‌المللي، و نيز ديگر كنگره‌ها و مجامع علمي و فرهنگي

 

1/ يادمان تراژدي حلبچه‌،‌ دانشگاه تهران، 1368 شمسي.

2/ همايش شعر و ادبيات كردي، انجمن شعر بانه، كردستان، 1368 شمسي؛ به عنوان عضو هيئت ژوري و مسئول كميتة زبانشناسي،‌ با ايراد سخنراني در زمينة زبان ادبي كردي.

3/ يادمان تراژدي حلبچه‌،‌ دانشگاه اروميه،‌ 1370 شمسي؛ با ايراد سخنراني.

4/ سمينار بين‌المللي مجمع جهاني بازار در فرهنگ و تمدن جهان اسلام، دانشگاه تبريز،‌ 1370 شمسي؛ با ارائه مقاله و ايراد سخنراني تحت عنوان: بازارهاي هفتگي سنتي مناطق كردنشين جنوب استان آذربايجان غربي.

5/ نخستين يادمان تراژدي حلبچه‌،‌ دانشگاه كردستان،‌ سنندج،‌ 1372 شمسي.

6/ همايش سراسري توليدات صدا و سيما‌،‌ زيباكنار، 1374 شمسي؛ با ارائه پژوهشنامه‌اي با عنوان: نقش زبان كردي در رشد و شكوفايي زبان رسمي فارسي.

7/ نخستين همايش ملي توسعه و سازندگي استان آذربايجان غربي، اروميه، پاييز 1376 شمسي؛ با ارائه مقاله و ايراد سخنراني تحت عنوان: جاذبه‌هاي گردشگري و جهانگردي مناطق كردنشين جنوب استان آذربايجان غربي.

8/ نخستين سمينار بين‌المللي مشروطيت ايران، تهران، مرداد 1371 شمسي؛ با ارائه مقاله‌اي تحت عنوان: مشروطيت در كردستان اردلان.

9/ سمينار بين‌المللي ايران و جنگ جهاني دوم،‌ تهران‌،‌ مهر 1378 شمسي؛ با ارائه مقاله و ايراد سخنراني تحت عنوان: بحران هويت قومي/ ملي در ايران و تأسيس جمهوري 1946 كردستان توسط قاضي محمد.

10/ دومين فراخوان ملي مروجين علم، كيش، آبان 1378 شمسي، به عنوان يكي از هشت نفر اول كانديداي دريافت جايزة علم در ايران از ميان 33 نفر منتخبينِ سراسر كشور.

11/ نخستين همايش ملي شناخت كوير لوت،‌ كرمان،‌ دي 1378 شمسي؛‌ با ارائه مقاله‌اي تحت عنوان: سامانة گردشگري و جهانگردي و وظايف سازمانهاي دولتي و خصوصي در جذب گردشگران و جهانگردان.

12/ همايش بين‌المللي محرم و فرهنگ مردم‌،‌يزد 4ـ 6 خرداد 1379 شمسي؛ با ارائه مقاله‌اي تحت عنوان: مهر حسين بن علي (ع) و جايگاه محرم در فرهنگ قوم كرد.

13/ كنگرة اورامان‌‌شناسي، سنندج، خرداد 1379 شمسي؛ با ارائه مقاله‌اي تحت عنوان: قباله‌هاي كهن اورامان،‌ با مقدمه‌اي در زمينة پيشينة پژوهشهاي اورامان‌شناسي/ كردستان‌شناسي/ ايران‌شناسي.

14/ دومين همايش طرح مسائل اجتماعي ايران، انجمن جامعه‌شناسي ايران و دفتر امور اجتماعي وزارت كشور، تهران، خرداد 1379 شمسي؛ با ارائه مقاله‌اي تحت عنوان: بحران تاريخي هويت سياسي/ اجتماعي كردان ايران.

15/ اولين همايش سراسري شناخت زمينه‌هاي توسعة استان اردبيل، اردبيل،‌ 7- 8 تير 1379 شمسي؛ با ارائه مقاله و ايراد سخنراني تحت عنوان: شناخت فيزيوپاتولژي سامانة توريسم و بررسي موانع و مشكلات گردشگري در استان اردبيل.

16/ سمينار يك روزة جمعيت زنان بانه،‌ كردستان‌،‌ بانه‌،‌ 11 تير 1379 شمسي؛‌ با ايراد سخنراني تحت عنوان: جايگاه زن در اسلام و بحران هويت زن در گذر از سنت به مدرنيته.

17/ نخستين همايش بين‌المللي بررسي و شناخت ايرانيان مقيم خارج از كشور (گفتمان ايرانيان)،‌ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي،‌ ادارة كل فرهنگي ايرانيان خارج از كشور،‌ تهران،‌ 23ـ 22 تير 1379 شمسي؛ با ارائه مقاله و شركت در جلسة بحث و گفتگو،‌ و نيز ارائه پيشنهادهايي پيرامون ضرورت خروج از بحران هويت اقوام ايراني و به‌ويژه قوم كرد به منظور كنترل يكي از محورهاي مهم موازنة روند مهاجرت ايرانيان به خارج از كشور.

18/ چهارمين همايش پژوهشهاي كردستان‌شناسي (نقش زنان در توسعة فرهنگي استان كردستان)،‌ ادارة كل ارشاد اسلامي استان كردستان،‌ 12ـ 13 مرداد 1379 شمسي؛ با ارائه مقاله‌اي تحت عنوان: زنان نامي كردستان/ مستورة اردلان.

19/ همايش ملي مديريت جنگلهاي شمال و توسعة پايدار،‌ سازمان جنگلها و مراتع كشور، گيلان،‌ رشت،‌ شهريور 1379 شمسي؛ با حضور در همايش و ارائه مقاله‌اي تحت عنوان: جنگل و توسعة اكوتوريسم با حفظ فرهنگ و محيط زيست.

20/ نخستين كنفرانس توسعه و ترويج استاندارد،‌ مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، سالن اجلاس سران‌،‌ تهران‌،‌ مهر 1379 شمسي؛ با ارائه مقاله و عضويت در هيئت رئيسة جلسة پنجم كنفرانس و تصدي رياست همين جلسه و نيز ايراد سخنراني تحت عنوان: نقش متقابل استاندارد و ارتقاء فرهنگ.

21/ دومين همايش بين‌المللي معماري مسجد ـ افق آينده،‌ دانشگاه هنر، تهران،‌ 20 ـ 22 مهر 1379 شمسي؛ با ارائه مقاله‌اي تحت عنوان: كهنترين مساجد كردستان ايران و چشم‌اندازي به عناصر معماري آن در حال وآينده.

22/ مشاركت در فراخوان مقاله به مناسبت هفتة فضا (13 ـ 19 مهرماه 1379 شمسي/ 4 ـ10 اكتبر 2000 ميلادي؛ با ارائه مقاله‌اي تحت عنوان: نقش و تأثير فضا در دستيابي به توسعة روابط فرهنگي/ اجتماعي/ اقتصادي/ سياسي در عرصة گفتگوي تمدنها.

23/ مشاركت در فراخوان سومين دورة جايزة علم كيش، سازمان منطقة آزاد كيش، پاييز 1379 شمسي؛ با ارائه مدارك و سوابق فعاليتهاي فرهنگي خويش (سوران كردستاني) در فاصلة سالهاي 1351 تا 1379 شمسي،‌ و نيز ارائه مقاله‌اي تحت عنوان: توسعة فرهنگي و نهادينه نمودن نگاه علمي،‌ پيش‌نياز ترويج علم و شكل‌‌گيري جامعة علم‌باور.

24/ همايش تحقيقات علوم پزشكي در اسلام،‌ مركز تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي كرمان،‌

3 ـ 5 آبان 1379 شمسي؛ با ارائه خلاصه مقاله‌اي تحت عنوان: طب سنتي در ميان كردان خاورميانه.

25/ اولين همايش بين‌المللي طب سنتي و مفردات پزشكي، دانشكدة داروسازي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي،‌ تهران،‌ 16 ـ 19 آبان 1379 شمسي؛ با ارائه مقاله و ايراد سخنراني تحت عنوان: ميراث طب گياهدرماني در ميان كردان خاورميانه.

26/ نخستين همايش مفاهيم و شاخصهاي توسعة انساني،‌ دفتر برنامه‌ريزي عمران سازمان ملل متحد (UNDP)/ سازمان امور استخدامي كشور/ سازمان برنامه و بودجه/ معاونت پژوهشي دانشگاه علامه طباطبايي،‌ تهران، 24 و 25 آبان 1379 شمسي؛ با ارائه خلاصه مقاله‌اي تحت عنوان: احراز حقوق فرهنگي اقوام و ملتها پيش‌فرض توسعة تكاملي انساني.

27/ مشاركت در فراخوان شهرداري اهواز در راستاي تحقق بخشيدن به توسعة همه‌جانبة شهر اهواز،‌ پاييز 1379؛ با ارائه مقاله‌اي تحت عنوان: بسترسازي فرهنگي بنيادي‌ترين اقدام و مناسبتر‌ين پارادايم در جهت نيل به توسعة پايدار و فعال شهر اهواز.

28/ همايش بين‌المللي بررسي ابعاد گوناگون كودتاي سوم اسفند و صعود رضاخان به سلطنت،‌ مؤسسة مطالعات تاريخ معاصر ايران،‌ تهران، 3 اسفند 1379 شمسي؛ با ارائه مقاله‌اي تحت عنوان: موضع و نقش كميتة نهضت ملي كردستان در صعود رضاخان سردارسپه به سلطنت.

29/ چهارمين كنفرانس سراسري روستا و انرژي جهت دستيابي به توسعة پايدار مناطق روستايي، سازمان جهاد سازندگي سيستان و بلوچستان و ادارة كل برق وزارت جهاد سازندگي، چابهار، اسفند 1379 شمسي؛ با ارائه مقاله‌اي تحت عنوان: انرژي باد ثروتي بيكران در خدمت توسعة‌ پايدار روستاهاي ايران.

30/ همايش زنان و گفتگوي تمدنها، مركز امور مشاركت زنان نهاد رياست جمهوري و مركز بين‌المللي گفتگوي تمدنها، تهران، 1379 شمسي؛ با ارائه خلاصه مقاله‌اي تحت عنوان: زن بسترساز گفتگوي فرهنگها و مفاهمة تمدنها.

31/ سمينار بين‌المللي مطبوعات،‌ متانت،‌ گفتگوي تمدنها،‌ مركز بين‌المللي گفتگوي تمدنها‌،‌ تهران‌ 1379 شمسي؛ با ارائه خلاصه مقاله‌اي تحت عنوان: مطبوعات بستري فرا راه احراز هويتها در راستاي گفتگوي تمدنها.

32/ همايش بين‌المللي نوروز و گفتگوي تمدنها،‌ پژوهشكدة مردمشناسي سازمان ميراث فرهنگي كشور، استان كرمان،‌ ارگ بم،‌ نوروز 1370 شمسي/ 2001 ميلادي؛ با ارائه مقاله‌اي تحت عنوان: نوروز،‌ گفتگوي فرهنگها و جهاني شدن.

33/ همايش فرهنگي استان گيلان‌، شوراي پژوهشي ادارة كلّ فرهنگ و ارشاد اسلامي استان گيلان، رشت، بهار 1380 شمسي؛ با ارائه مقاله و ايراد سخنراني تحت عنوان: پژوهشي پيرامون خويشاوندي زبانهاي گيلكي و تالشي با زبان كردي.

34/ اولين جشنوارة بين‌المللي گُل و گُلاب، فرمانداري كاشان، نيمة دوم بهار 1380؛ با ارائه مقاله‌اي تحت عنوان: شناخت علمي سامانة گردشگري و نقش مردم و جامعه در توسعة گردشگري كاشان.

35/ دومين همايش ملي فرهنگ‌شناسي/ همايش فرهنگ گيلان‌زمين، گروه انسان‌شناسي دانشكدة علوم اجتماعي دانشگاه تهران‌،‌ تهران، 5 و 6 تير ماه 1380 شمسي؛ با ارائه مقاله‌اي تحت عنوان: خويشاوندي زبانهاي گيلكي و تالشي با زبان كردي.

36/ چهاردهمين كنفرانس بين‌المللي وحدت اسلامي، مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، تهران، همزمان با هفتة مبارك وحدت،‌ 21 و 22 و 23 خرداد 1380 شمسي؛ با ارائه مقاله‌ و ايراد سخنراني تحت عنوان: مهر حسين بن علي (ع) و جايگاه محرم در فرهنگ كردان شافعي‌مذهب كردستان ايران.

37/ سوگوارة بزرگ عكس عاشورا، سازمان تبليغات اسلامي، محرم و صفر 1422 هجري قمري (فروردين و ارديبهشت 1380 خورشيدي)؛ با ارائه تصويري منحصر به فرد از دستخط مبارك منسوب به حضرت سيدالشهداء (ع).

38/ كنگرة بين‌المللي بزرگداشت سهروردي (شيخ اشراق)،‌ استانداري زنجان با همكاري انجمن حكمت و فلسفه و انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ايران و دانشگاه زنجان، مرداد 1380 شمسي؛ با ارائه مقاله‌اي تحت عنوان: سهروردي و جهاني شدن معنويت و عرفان.

39/ فراخوان مقاله تحت عنوان: نقش وقف در توسعة تمدنها، سازمان اوقاف و امور خيريه، تابستان 1380 شمسي؛ با ارائه مقاله‌اي تحت عنوان: ملاحظات انساني و خدمات اجتماعي در متن وقفنامه‌هاي كردستان ايران.اين مقاله توسط هيئت علمي فراخوان به عنوان پژوهشنامة ممتاز شناخته شده، و درسطح ايران  مقام اول را كسب نموده است.

40/ همايش مودت اهل‌بيت (ع) در قرآن كريم و سنت شريف نبوي، مجمع جهاني اهل‌بيت‌ (ع)، سنندج، 28 و 29 مهرماه 1380 شمسي؛ با ارائه مقاله و ايراد سخنراني تحت عنوان: مهر اهل‌بيت پيامبر (ص) در ميان كردان شافعي‌مذهب خاورميانه.

41/ دومين همايش سراسري ترويج و توسعة استاندارد، مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، تهران، يكم بهمن 1380 شمسي؛ با ارائه مقاله و ايراد سخنراني تحت عنوان: آموزشهاي همگاني، پارادايمي فعِال‌كننده و جهش‌دهنده در راستاي توسعه و نهادينه‌سازي فرهنگ استاندارد؛ و نيز عضويت در هيئت علمي بررسي و امتياز‌دهي مقالات در اين همايش.

 42/ سيزدهمين گفتمان علمي/ تحقيقي مذاهب اسلامي، دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري در امور اهل سنّت بلوچستان، استان سيستان و بلوچستان، چابهار، بهمن 1380 شمسي؛ با ارائه مقاله‌اي تحت عنوان : توسعة فرهنگي/ علمي، اساسي‌ترين راه مبارزه با پديدة خرافه‌گرايي، و نيز حضور در كميسيونهاي اجتماعي و كلامي اين همايش و مشاركت فعال در گفتمان علمي، با  حضور اساتيد دانشگاهها و علما و مدرسين حوزه‌هاي علمية اهل سنت و اهل تشيع، و ارائة نظرات در زمينه‌هاي مورد بحث.

43/ همايش حضرت امام جعفر صادق (ع) و تجديد حيات اسلام، مجمع جهاني اهل بيت (ع)، 4 و 5 ارديبهشت ماه 1380، استان هرمزگان، بندر عباس؛ با ارائة مقاله‌اي تحت عنوان : مرجعيت و مقام شامخ حضرت جعفر بن محمد الصادق (ع) از ديدگاه ائمة مذاهب فقهي اهل سنت؛ و نيز ايراد سخنراني در همين زمينه.

44/ پانزدهمين كنفرانس بين‌المللي وحدت اسلامي، 8 تا 10 خرداد 1381 شمسي، با ارائة مقاله‌اي تحت عنوان: اسلام از تأويل‌گرايي تا هرمنوتيك و ايراد سخنراني در همين زمينه و نيز قرائت شعري در منقبت پيامبر( ص) و آل(ع) و اصحاب ايشان (رض).

45/ مشاركت در فراخوان شهرداري تهران و ارائة مقاله‌اي تحت عنوان: ضرورت حياتي تمركززدايي از ساختار سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كلانشهر تهران، ارديبهشت 1380.

46/ همايش تعامل اسلام و ايران در گسترة تاريخ، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد مقدس، نيمة دوم آذر ماه 1381 شمسي؛ با ارائة مقاله‌اي تحت عنوان: كُردان شافعي‌مذهب ايراني، خدمتگزاران اهل بيت رسول‌الله (ص).

47/ همايش بين‌المللي خوشنويسي جهان اسلام، فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران، 11 مهر تا 3 آبان 1381 تهران، با ارائة مقاله‌اي تحت عنوان: جلوه‌هاي مٍهر و مودّت پيامبر اسلام(ص) و اهل‌بيت مطهر ايشان(ع) در آثار خوشنويسان شافعي‌مذهب كردستان ايران.

‌48‌/ همايش بازشناسي نهضت جنگل، شوراي اسلامي شهر رشت، 16 و 17 ‌مهر ‌1381، با ارائة مقاله‌اي ‌تحت عنوان: زمينه‌ها و مشتركات نهضت جنگل به رهبري ميرزا كوچك‌خان؛ و نهضت آزاديخواهي كُردان ايراني به رهبري قاضي محمِد‌ و نيز ايراد سخنراني در همين زمينه در سالن آمفي‌تأتر دانشگاه گيلان.

49/ چهاردهمين همايش علمي/ تحقيقي مذاهب اسلامي، زاهدان، دي ماه 1381 خورشيدي؛ با ارائه مقاله‌اي تحت عنوان: عرضة مقوله ليبراليسم بر دين متكامل و جاودانة اسلام و عنوان كلُي اسلام و ليبراليسم.

50/ همايش امام حسين (ع) به مناسبت سال عزّت و افتخار حسيني؛ مجمع جهاني اهل بيت (عليهم السِلام)، تهران 14 و 15 اسفند ماه 1381 خورشيدي، سالن همايشهاي صدا و سيما؛ با ارائة مقاله و نيز ايراد سخنراني تحت عنوان: امام حسين (ع) و اسلام آگاهي‌بخش.

51/ كنگرة شعر و ادب اهل بيت (ع) در ماه محرم 1424 هق.، سنندج 18 اسفند ماه 1382 خورشيدي، سالن همايشهاي صدا وسيماي مركز كردستان، با ارائه و ايراد مجموعه شعري مشتمل بر اشعاري موسوم به شهسوار هفت شهر عشق (به فارسي)، يا حوسه‌ين و مه‌دينه (به كردي).

52/ كنگرة بانوي آفتاب، سازمان تبليغات اسلامي كردستان، سنندج مرداد ماه 1383 شمسي، سالن همايشهاي صدا و سيماي كردستان، با ارائة مقاله و ايراد سخنراني تحت عنوان نقد انديشة فمينيسم در پرتوبررسي اسوة والاي شخصيت زن در اسلام حضرت فاطمة زهرا (سلام الله عليها).