توسعه اکوتوريسم (گردشگری در طبيعت) گذر طبيعت از تخريب به ثروت

دکتر سوران کردستاني محقق و نويسنده کرد

منتشر شده در روزنامه همشهری

شماره‌ 2243‏‎ ‎‏‏،‏‎15 Oct 2000 مهر 1379 ، ‏‎ يكشنبه‌ 24‏‎


( بخش‌‏‎ واپسين‌‏‎ )‎ البرز‏‎ شمالي‌‏‎ نيمرخ‌‏‎ جاذبه‌هاي‌‏‎ و‏‎ اكوتوريسم‌‏‎
رشد‏‎ روبه‌‏‎ آهنگي‌‏‎ همواره‌‏‎ جهانگردي‌‏‎ سامانه‌‏‎ اخير‏‎ قرن‌‏‎ در‏‎
سده‌‏‎ در‏‎ پژوهشگران‌‏‎ و‏‎ كارشناسان‌‏‎ مطالعات‌‏‎ استناد‏‎ به‌‏‎ و‏‎ داشته‌‏‎
.يافت‌‏‎ خواهد‏‎ استمرار‏‎ همچنان‌‏‎ رشد ، ‏‎ روبه‌‏‎ روند‏‎ اين‌‏‎ نيز‏‎ آينده‌‏‎
جهانگردان‌‏‎ شمار‏‎ جهانگردي‌ ، ‏‎ جهاني‌‏‎ سازمان‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ براساس‌‏‎
به‌ 6/1‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ نفر‏‎ ميليون‌‏‎ حدود 625‏‎ در‏‎ رقمي‌‏‎ از‏‎
درآمد‏‎ نيز‏‎.‎گرديد‏‎ خواهد‏‎ بالغ‌‏‎ سال‌ 2020‏‎ در‏‎ نفر‏‎ ميليارد‏‎
از‏‎ بيش‌‏‎ به‌‏‎ كنوني‌ ، ‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ دلار‏‎ ميليارد‏‎ از 445‏‎ جهانگردي‌‏‎
اينرو ، ‏‎ از‏‎.رسيد‏‎ خواهد‏‎ سال‌ 2020‏‎ در‏‎ دلار‏‎ تريليون‌‏‎ ‎‏‏2‏‎
آنست‌‏‎ گرفت‌ ، ‏‎ مي‌توان‌‏‎ برآورد‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ نتيجه‌اي‌‏‎ ساده‌ترين‌‏‎
صنعت‌‏‎ عمده‌ترين‌‏‎ جهانگردي‌ ، ‏‎ و‏‎ گردشگري‌‏‎ سامانه‌‏‎ و‏‎ صنعت‌‏‎ كه‌‏‎
.گرديد‏‎ خواهد‏‎ جهان‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ سامانه‌‏‎ اصلي‌ترين‌‏‎ و‏‎ درآمدزا‏‎
و‏‎ كلان‌نگريها‏‎ و‏‎ دورانديشي‌ها‏‎ اخير ، ‏‎ دهه‌هاي‌‏‎ در‏‎
زمينه‌‏‎ در‏‎ ساختاري‌‏‎ اصلاحات‌‏‎ و‏‎ درازآهنگ‌‏‎ برنامه‌ريزيهاي‌‏‎
استراتژي‌‏‎ اصول‌‏‎ و‏‎ مباني‌‏‎ از‏‎ جهانگردي‌ ، ‏‎ و‏‎ گردشگري‌‏‎ توسعه‌‏‎
بوده‌‏‎ صنعتي‌‏‎ يافته‌‏‎ رشد‏‎ كشورهاي‌‏‎ در‏‎ پايدار‏‎ و‏‎ هماهنگ‌‏‎ توسعه‌‏‎
اينترنت‌‏‎ شبكه‌‏‎ گسترش‌‏‎ و‏‎ الكترونيك‌‏‎ فن‌آوري‌‏‎ ظهور‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
.است‌‏‎ يافته‌‏‎ چشمگيري‌‏‎ شتاب‏‎ روند‏‎ اين‌‏‎ مسافرتي‌ ، ‏‎ خدمات‌‏‎ توسعه‌‏‎ و‏‎
اروپايي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ و‏‎ آمريكا‏‎ جهاني‌ ، ‏‎ توريسم‌‏‎ توسعه‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎
دهه‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ و‏‎ داشته‌اند‏‎ قرار‏‎ جهان‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ پيشاپيش‌‏‎ در‏‎
زمينه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎ماند‏‎ خواهند‏‎ پيشگام‌‏‎ همچنان‌‏‎ نيز‏‎ آينده‌‏‎
را‏‎ جهان‌‏‎ گردشگران‌‏‎ و‏‎ جهانگردان‌‏‎ از‏‎ نيمي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ذكر‏‎ شايان‌‏‎
هزينه‌هاي‌‏‎ و‏‎ درآمد‏‎ نظر‏‎ از‏‎ و‏‎ داد‏‎ خواهند‏‎ تشكيل‌‏‎ اروپائيان‌‏‎
قرار‏‎ جهان‌‏‎ عمده‌‏‎ كشور‏‎ ده‌‏‎ راس‌‏‎ در‏‎ اروپايي‌‏‎ كشور‏‎ شش‌‏‎ توريستي‌ ، ‏‎
و‏‎ آسيا‏‎ منطقه‌‏‎ اروپا ، ‏‎ و‏‎ آمريكا‏‎ از‏‎ پس‌‏‎.گرفت‌‏‎ خواهند‏‎
عمده‌‏‎ مقصد‏‎ دومين‌‏‎ درصد ، ‏‎ سالانه‌ 7‏‎ رشد‏‎ با‏‎ اقيانوسيه‌‏‎
چين‌‏‎ آنها ، ‏‎ از‏‎ بعد‏‎ و‏‎ گرديد‏‎ خواهند‏‎ گردشگران‌‏‎ و‏‎ جهانگردان‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ اين‌‏‎.‎بود‏‎ خواهد‏‎ توريسم‌‏‎ عمده‌‏‎ مقصد‏‎ چهارمين‌‏‎
شمار‏‎ به‌‏‎ جهانگردي‌‏‎ عمده‌‏‎ كشور‏‎ جزو 20‏‎ حتي‌‏‎ چين‌‏‎ هم‌اكنون‌‏‎
جنوب‏‎ و‏‎ خاورميانه‌‏‎ و‏‎ جنوبي‌‏‎ آفريقاي‌‏‎ چين‌ ، ‏‎ از‏‎ پس‌‏‎.‎نمي‌آيد‏‎
جهانگردان‌‏‎ جاذب‏‎ مناطق‌‏‎ از‏‎ درصد‏‎ سالانه‌ 5‏‎ رشد‏‎ با‏‎ آسيا ، ‏‎
روسيه‌ ، ‏‎ فدراسيون‌‏‎ البته‌‏‎ رشد ، ‏‎ فرآيند‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.شد‏‎ خواهند‏‎
صعود‏‎ جهان‌‏‎ عمده‌‏‎ كشور‏‎ جمع‌ 10‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ چك‌‏‎ جمهوري‌‏‎ و‏‎ هنگ‌كنگ‌‏‎
.نمود‏‎ خواهند‏‎
و‏‎ جهانگردي‌‏‎ رشد‏‎ اميدواركننده‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ عليرغم‌‏‎ اما‏‎
جمعيت‌‏‎ درصد‏‎ تنها 7‏‎ سال‌ 2020‏‎ در‏‎ آينده‌ ، ‏‎ دهه‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ گردشگري‌‏‎
كه‌‏‎ آنست‌‏‎ مفهوم‌‏‎ به‌‏‎ اين‌‏‎.‎داشت‌‏‎ خواهند‏‎ مسافرت‌‏‎ امكان‌‏‎ جهان‌‏‎
بالقوه‌‏‎ امكانات‌‏‎ تمامي‌‏‎ از‏‎ جهان‌‏‎ يافته‌‏‎ توسعه‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ حتي‌‏‎
بر‏‎ علاوه‌‏‎ نيز‏‎ رشد‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ كشورهاي‌‏‎ و‏‎ نجسته‌اند‏‎ بهره‌‏‎ خود‏‎
خويش‌‏‎ بالفعل‌‏‎ امكانات‌‏‎ تمامي‌‏‎ حتي‌‏‎ خود ، ‏‎ بالقوه‌‏‎ استعدادهاي‌‏‎
.نرسانيده‌اند‏‎ بهره‌وري‌‏‎ به‌‏‎ شايان‌‏‎ و‏‎ مطلوب‏‎ حد‏‎ در‏‎ را ، ‏‎
كشوري‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آشكار‏‎ يادشده‌ ، ‏‎ موارد‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ اين‌ ، ‏‎ بنابر‏‎
توريستي‌‏‎ بالفعل‌‏‎ و‏‎ بالقوه‌‏‎ استعدادهاي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ ايران‌‏‎ همچون‌‏‎
از‏‎ عرصه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ برخوردار‏‎
است‌ ، ‏‎ مانده‌‏‎ جاي‌‏‎ بر‏‎ ناسفته‌‏‎ دري‌‏‎ چونان‌‏‎ اكوتوريسم‌ ، ‏‎ جمله‌‏‎
استعدادهاي‌‏‎ تا‏‎ دارد‏‎ پيش‌‏‎ در‏‎ كردن‌ ، ‏‎ طي‌‏‎ قابل‌‏‎ اما‏‎ دراز‏‎ راهي‌‏‎
خود‏‎ بالفعل‌‏‎ و‏‎ موجود‏‎ امكانات‌‏‎ و‏‎ سازد‏‎ ظاهر‏‎ را‏‎ خويش‌‏‎ نهفته‌‏‎
به‌‏‎ مهم‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ انجام‌‏‎ البته‌‏‎ كه‌‏‎ دهد‏‎ توسعه‌‏‎ و‏‎ ببخشد‏‎ سامان‌‏‎ را‏‎
.دارد‏‎ نياز‏‎ مستمر‏‎ جديتي‌‏‎ و‏‎ تلاش‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ اهتمامي‌‏‎
توسعه‌‏‎ ملي‌‏‎ استراتژي‌‏‎ در‏‎ اعتنا‏‎ قابل‌‏‎ و‏‎ مهم‌‏‎ محورهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
حال‌‏‎ در‏‎ و‏‎ يافته‌‏‎ توسعه‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ تجربيات‌‏‎ مطالعه‌‏‎ اكوتوريسم‌ ، ‏‎
بررسي‌‏‎ به‌‏‎ بخش‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نگارنده‌‏‎.‎است‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ توسعه‌‏‎
عرصه‌‏‎ در‏‎ نام‌‏‎ صاحب‏‎ و‏‎ عمده‌‏‎ كشور‏‎ چند‏‎ در‏‎ بوم‌گردشگري‌‏‎
نتايجي‌‏‎ به‌‏‎ رهگذر‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎.مي‌پردازد‏‎ اكوتوريسم‌‏‎
.يازد‏‎ دست‌‏‎ اتكاء‏‎ قابل‌‏‎ و‏‎ عبرت‌آموز‏‎
(بوتان‌‏‎ -‎نپال‌‏‎ -‎هند‏‎)‎ هيماليا‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ اكوتوريسم‌‏‎
اين‌‏‎ اكوتوريستي‌‏‎ نواحي‌‏‎ ديگر‏‎ بجز‏‎ هند ، ‏‎ در‏‎ دهه‌ 1990 ، ‏‎ در‏‎
چال‌‏‎)‎ هيما‏‎ و‏‎ (‎پرداش‌‏‎ چال‌‏‎ آرونا‏‎)‎ همچون‌‏‎ مناطقي‌‏‎ سرزمين‌ ، ‏‎
در‏‎ دهه‌ ، ‏‎ همين‌‏‎ در‏‎است‌‏‎ شده‌‏‎ گشوده‌‏‎ جهانگردان‌‏‎ روي‌‏‎ به‌‏‎ (‎پرداش‌‏‎
پيشين‌‏‎ دهه‌هاي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ طبيعت‌‏‎ پيمودن‌‏‎ و‏‎ راه‌نوردي‌‏‎ نپال‌ ، ‏‎
توسعه‌‏‎ تبت‌‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ غربي‌‏‎ شمال‌‏‎ از‏‎ گرديده‌ ، ‏‎ آغاز‏‎
سامانه‌‏‎ زير‏‎ در‏‎ خصوصي‌‏‎ بخش‌‏‎ مشاركت‌‏‎ بوتان‌ ، ‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ يافته‌‏‎
اين‌‏‎ بر‏‎ بيشتري‌‏‎ نظارت‌‏‎ دولت‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ داده‌‏‎ افزايش‌‏‎ اكوتوريسم‌‏‎
كلان‌ ، دولتهاي‌‏‎ نگاه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ بنابراين‌‏‎.است‌‏‎ نموده‌‏‎ اعمال‌‏‎ بخش‌‏‎
نشان‌‏‎ بيشتري‌‏‎ توجه‌‏‎ اكوتوريسم‌‏‎ به‌‏‎ -‎ اولا‏‎ هيماليا ، ‏‎ منطقه‌‏‎
سامانه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ بخشيدن‌‏‎ توسعه‌‏‎ در‏‎ -‎ ثانيا‏‎ داده‌اند ، ‏‎
.كوشش‌نموده‌اند‏‎
رشته‌‏‎ بردامنه‌هاي‌‏‎ و‏‎ مركزي‌‏‎ آسياي‌‏‎ در‏‎ واقع‌‏‎ است‌‏‎ كشوري‌‏‎ نپال‌‏‎
;بوتان‌‏‎ و‏‎ چين‌‏‎ و‏‎ هند‏‎ كشور‏‎ سه‌‏‎ بين‌‏‎ در‏‎ واقع‌‏‎ ;هيماليا‏‎ كوههاي‌‏‎
و‏‎ بودايي‌‏‎ بعضا‏‎ و‏‎ هندو‏‎ غالبا‏‎ كه‌‏‎ زرد‏‎ نژاد‏‎ از‏‎ مردمي‌‏‎ با‏‎
سخن‌‏‎ نپالي‌‏‎ زبان‌‏‎ به‌‏‎ تيره‌ها‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ مسلمانند‏‎ اقلا‏‎
آن‌‏‎ مهم‌‏‎ شهرهاي‌‏‎ و‏‎ (‎كاتماندو‏‎)‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ پايتخت‌‏‎ ;مي‌گويند‏‎
به‌‏‎ در 1951‏‎ نپال‌‏‎ ;است‌‏‎ (‎بيراتانگار‏‎) و‏‎ (‎پور‏‎ لاليت‌‏‎)‎
متحد‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ عضويت‌‏‎ به‌‏‎ در 1955‏‎ و‏‎ رسيده‌‏‎ استقلال‌‏‎
مورخ‌‏‎ و‏‎ نويسنده‌‏‎ (‎‎‏‏18981874‏‎) ميشله‌‏‎ ژول‌‏‎.است‌‏‎ درآمده‌‏‎
در‏‎”:‎است‌‏‎ نموده‌‏‎ توصيف‌‏‎ اينچنين‌‏‎ را‏‎ نپال‌‏‎ سرزمين‌‏‎ فرانسوي‌ ، ‏‎
است‌ ، ‏‎ آلپ‌‏‎ برابر‏‎ دو‏‎ كه‌‏‎ عظيم‌‏‎ كوه‌‏‎ اين‌‏‎ هيماليا ، ‏‎ ميانه‌‏‎
دارد‏‎ خنكي‌‏‎ جنگلهاي‌‏‎.‎هست‌‏‎ ما‏‎ باغهاي‌‏‎ مانند‏‎ ميوه‌اي‌‏‎ باغهاي‌‏‎
چنان‌‏‎ آن‌‏‎ كشيده‌‏‎ فلك‌‏‎ به‌‏‎ سر‏‎ قله‌هاي‌‏‎ نزديك‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ هواي‌‏‎ و‏‎
ما ، ‏‎ سرزمين‌‏‎ در‏‎ مي‌رويند ، ‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ گلهايي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ملايم‌‏‎
خود‏‎ حيات‌‏‎ به‌‏‎ نمي‌توانند‏‎ آن‌ ، ‏‎ از‏‎ پايين‌تر‏‎ پا‏‎ يعني‌ 000/10‏‎
.”دهند‏‎ ادامه‌‏‎
نپال‌ ، ‏‎ كشور‏‎ در‏‎ اكوتوريسم‌‏‎ توسعه‌‏‎ راههاي‌‏‎ مهمترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
توسعه‌‏‎ و‏‎ ايجاد‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ راه‌نوردي‌‏‎ گسترش‌‏‎
و‏‎ محلي‌‏‎ جديد‏‎ فرودگاههاي‌‏‎ افتتاح‌‏‎ داخلي‌ ، ‏‎ هواپيمايي‌‏‎ خطوط‏‎
اقدامات‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ نتيجه‌‏‎ در‏‎است‌‏‎ انجاميده‌‏‎ راهها‏‎ احداث‌‏‎
ديدني‌‏‎ و‏‎ ناشناخته‌‏‎ و‏‎ بكر‏‎ زواياي‌‏‎ به‌‏‎ گردشگران‌‏‎ و‏‎ جهانگردان‌‏‎
و‏‎ گشايش‌‏‎ رويكرد ، ‏‎ همين‌‏‎ و‏‎ يافته‌اند‏‎ دست‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ طبيعت‌‏‎
و‏‎ آورده‌‏‎ بار‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ اقتصاد‏‎ در‏‎ چشمگيري‌‏‎ شكوفايي‌‏‎
اينها ، ‏‎ بجز‏‎.است‌‏‎ داشته‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ جديدي‌‏‎ شغلي‌‏‎ فرصتهاي‌‏‎ ايجاد‏‎
و‏‎ معابد‏‎ به‌‏‎ دسترسي‌‏‎ مواصلاتي‌ ، ‏‎ راههاي‌‏‎ توسعه‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎
-كشور‏‎ اين‌‏‎ مناطق‌‏‎ دورافتاده‌ترين‌‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎ -‎مذهبي‌‏‎ مكانهاي‌‏‎
جهانگردان‌ ، ‏‎ و‏‎ گردشگران‌‏‎.است‌‏‎ گرديده‌‏‎ ممكن‌‏‎ همگان‌‏‎ براي‌‏‎
كننده‌‏‎ مسحور‏‎ و‏‎ ديدني‌‏‎ و‏‎ زيبا‏‎ طبيعت‌‏‎ به‌‏‎ روي‌آوري‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎
نيز‏‎ نواحي‌‏‎ اين‌‏‎ مردم‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ به‌‏‎ نپال‌ ، ‏‎ در‏‎ هيماليا‏‎ دامنه‌هاي‌‏‎
مذهبي‌‏‎ مراسم‌‏‎ اينرو ، ‏‎ از‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ مي‌دهند‏‎ نشان‌‏‎ خاصي‌‏‎ توجه‌‏‎
توجه‌‏‎ كانون‌‏‎ در‏‎ سرزمين‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ ويژه‌‏‎ و‏‎ سنتي‌‏‎ جشنهاي‌‏‎ و‏‎ بودايي‌‏‎
جشنها‏‎ و‏‎ مراسم‌‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ جهان‌‏‎ توريستهاي‌‏‎ بيشتر‏‎
مي‌شود ، ‏‎ برگزار‏‎ مشخصي‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ هرساله‌‏‎ تبتي‌‏‎ تقويم‌‏‎ برحسب‏‎ كه‌‏‎
از‏‎ روز‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ حداقل‌‏‎.‎مي‌كشد‏‎ درازا‏‎ به‌‏‎ روزي‌‏‎ چند‏‎ معمولا‏‎
حياط‏‎ در‏‎ مخصوص‌‏‎ لباس‌‏‎ و‏‎ ماسك‌‏‎ با‏‎ بودايي‌‏‎ راهبان‌‏‎ ايام‌ ، ‏‎ اين‌‏‎
ايام‌ ، ‏‎ همين‌‏‎ در‏‎.‎مي‌پردازند‏‎ مذهبي‌‏‎ رقص‌‏‎ مراسم‌‏‎ اجراي‌‏‎ به‌‏‎ معبد‏‎
شده‌‏‎ طراحي‌‏‎ پيش‌‏‎ از‏‎ برنامه‌‏‎ با‏‎ مطابق‌‏‎ جهانگردان‌‏‎ و‏‎ گردشگران‌‏‎
هدايت‌‏‎ آيينها‏‎ اين‌‏‎ برگزاري‌‏‎ محل‌‏‎ به‌‏‎ توريستي‌ ، ‏‎ آژانسهاي‌‏‎ توسط‏‎
مجسمه‌هاي‌‏‎ فروش‌‏‎ بازار‏‎ مراسم‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎ و‏‎ مي‌شوند‏‎
محل‌‏‎ و‏‎ زمان‌‏‎.مي‌گيرد‏‎ رونق‌‏‎ بودايي‌‏‎ هنري‌‏‎ آثار‏‎ ساير‏‎ و‏‎ كوچك‌‏‎
و‏‎ مسيرها‏‎ نيز‏‎ و‏‎ آيينها‏‎ و‏‎ جشنها‏‎ اين‌‏‎ برگزاري‌‏‎ شرايط‏‎ و‏‎
در‏‎ (‎WWW) اينترنت‌‏‎ جهاني‌‏‎ شبكه‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ اكوتوريستي‌‏‎ اطلاعات‌‏‎
و‏‎ مي‌گيرد‏‎ قرار‏‎ دنيا‏‎ جهانگردان‌‏‎ و‏‎ گردشگران‌‏‎ تمامي‌‏‎ دسترس‌‏‎
از‏‎ نقطه‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ را‏‎ طبيعت‌گردي‌‏‎ گشتهاي‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ اينرو ، ‏‎ از‏‎
.نمود‏‎ تنظيم‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ ترتيب‏‎ نپال‌‏‎ مقصد‏‎ به‌‏‎ جهان‌‏‎
كه‌‏‎ نپال‌‏‎ توريستي‌‏‎ امكانات‌‏‎ مهمترين‌‏‎ ميان‌‏‎ از‏‎ خلاصه‌ ، ‏‎ طور‏‎ به‌‏‎
قرار‏‎ جهان‌‏‎ سراسر‏‎ جهانگردان‌‏‎ و‏‎ گردشگران‌‏‎ دسترس‌‏‎ در‏‎ همواره‌‏‎
:نمود‏‎ اشاره‌‏‎ برجسته‌‏‎ مورد‏‎ چند‏‎ به‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ دارد ، ‏‎
طريق‌‏‎ از‏‎ بليط‏‎ رزرواسيون‌‏‎ و‏‎ مسافرتي‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ كسب‏‎ امكان‌‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
اينترنت‌‏‎ شبكه‌جهاني‌‏‎
.مي‌شوند‏‎ گرم‌‏‎ خورشيدي‌‏‎ انرژي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ اقامتگاههايي‌‏‎ -‎‎‏‏2‏‎
.توريستي‌‏‎ اقامتگاههاي‌‏‎ در‏‎ هلي‌كوپتر‏‎ فرود‏‎ باند‏‎ -‎‏‏3‏‎
در‏‎ حتي‌‏‎ محافظ ، ‏‎ و‏‎ راهنما‏‎ با‏‎ راه‌نوردي‌‏‎ تورهاي‌‏‎ -‎‏‏4‏‎
.كشور‏‎ اين‌‏‎ نقاط‏‎ دورافتاده‌ترين‌‏‎
آيينهاي‌‏‎ و‏‎ سنتي‌‏‎ مراسم‌‏‎ جشنواره‌ها ، ‏‎ از‏‎ بازديد‏‎ امكان‌‏‎ -‎‏‏5‏‎
.مذهبي‌‏‎ اماكن‌‏‎ و‏‎ معابد‏‎ در‏‎ سرزمين‌‏‎ اين‌‏‎ باستاني‌‏‎
البرز‏‎ شمالي‌‏‎ نيمرخ‌‏‎ گردشگري‌‏‎ بوم‌‏‎ جاذبه‌هاي‌‏‎
مجموعه‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ اكوتوريستي‌‏‎ جاذبه‌هاي‌‏‎ سنجي‌‏‎ امكان‌‏‎ براساس‌‏‎
قابل‌‏‎ زيرمجموعه‌‏‎ به‌ 8‏‎ سرزمين‌‏‎ اين‌‏‎ گردشگري‌‏‎ بوم‌‏‎ جاذبه‌هاي‌‏‎
گروههاي‌‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ زيرمجموعه‌ها‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ تفكيك‌‏‎
عبارتند‏‎ هشتگانه‌‏‎ مجموعه‌هاي‌‏‎ اين‌‏‎.‎شوند‏‎ تقسيم‌‏‎ نيز‏‎ كوچكتري‌‏‎
:از‏‎
وغارنوردي‌‏‎ كوهنوردي‌‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
بيابانگردي‌‏‎ -‎دامنه‌نوردي‌ 3‏‎ -‎‎‏‏2‏‎
ورزشهاي‌‏‎ -‎ساحلي‌6‏‎ و‏‎ آبي‌‏‎ ورزشهاي‌‏‎-‎درماني‌ 5‏‎ طبيعت‌‏‎ -‎‏‏4‏‎
زمستاني‌‏‎
صيد‏‎ شكارو‏‎ -‎مردم‌شناسي‌ 8‏‎ -‎‎‏‏7‏‎
جاذبه‌‏‎ جز‏‎ به‌‏‎ البرز ، ‏‎ شمالي‌‏‎ نيمرخ‌‏‎ جنگلي‌‏‎ پهنه‌‏‎ در‏‎
شده‌‏‎ ياد‏‎ اكوتوريستي‌‏‎ جاذبه‌هاي‌‏‎ ديگر‏‎ مجموعه‌‏‎ بيابانگردي‌ ، ‏‎
شده‌ ، ‏‎ مطالعه‌‏‎ برنامه‌ريزيهاي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ پيدا‏‎ مصداق‌‏‎
واحدهاي‌‏‎ نظارت‌‏‎ خصوصي‌ ، ‏‎ بخشهاي‌‏‎ مشاركت‌‏‎ جدي‌ ، ‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ مديريت‌‏‎
انتظار‏‎ مي‌توان‌‏‎ هرآينه‌‏‎ مردمي‌‏‎ حمايتهاي‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ ذيربط‏‎ دولتي‌‏‎
فعال‌‏‎ قطبهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ به‌‏‎ خزر‏‎ حاشيه‌‏‎ استانهاي‌‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎
محور‏‎ در‏‎ نيز‏‎.گردد‏‎ مبدل‌‏‎ كشور‏‎ پرجاذبه‌‏‎ و‏‎ اكوتوريستي‌‏‎
وجود‏‎ به‌‏‎ باتوجه‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ شمال‌‏‎ در‏‎ اكوتوريسم‌‏‎ مردم‌شناسي‌‏‎
و‏‎ تاريخي‌‏‎ وسابقه‌‏‎ تالشي‌‏‎ و‏‎ گيلك‌‏‎ طبري‌ ، ‏‎ تركمن‌ ، ‏‎ همچون‌‏‎ اقوامي‌‏‎
بديع‌‏‎ اقدامات‌‏‎ و‏‎ طرحها‏‎ مي‌توان‌‏‎ آنان‌ ، ‏‎ قومي‌‏‎ فرهنگهاي‌‏‎ غناي‌‏‎
و‏‎ درآورد‏‎ اجرا‏‎ به‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ سياحان‌‏‎ جلب‏‎ راستاي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ وجذابي‌‏‎
نيز‏‎ مناطق‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ قومي‌‏‎ فرهنگهاي‌‏‎ وتوسعه‌‏‎ زيست‌‏‎ محيط‏‎ حفظ‏‎ ضمن‌‏‎
درآمدهاي‌‏‎ و‏‎ عوايد‏‎ كسب‏‎ و‏‎ شغلي‌‏‎ فرصتهاي‌‏‎ ايجادانبوه‌‏‎ مي‌توان‌‏‎
مناطق‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ اقتصادي‌‏‎ رونق‌‏‎ نتيجه‌‏‎ ودر‏‎ وتوليدي‌‏‎ خدماتي‌‏‎
رعايت‌‏‎ با‏‎ وصيد ، ‏‎ شكار‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎.‎بخشيد‏‎ تحقق‌‏‎
و‏‎ دقيق‌‏‎ نظارت‌‏‎ اعمال‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ و‏‎ مدبرانه‌‏‎ سياستگذاريهاي‌‏‎
همچنان‌‏‎ را‏‎ عرصه‌‏‎ اين‌‏‎ جذابيت‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ زمينه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مستمر‏‎
.نمود‏‎ تقويت‌‏‎ و‏‎ حفظ‏‎
استانهاي‌‏‎ در‏‎ البرز ، ‏‎ شمالي‌‏‎ نيمرخ‌‏‎ طبيعي‌‏‎ جاذبه‌هاي‌‏‎ *
گيلان‌‏‎ و‏‎ مازندران‌‏‎ و‏‎ گلستان‌‏‎
بسيار‏‎ خزر‏‎ بحر‏‎ ساحلي‌‏‎ استانهاي‌‏‎ طبيعي‌‏‎ جاذبه‌هاي‌‏‎ مجموعه‌‏‎
براي‌‏‎ مناسبي‌‏‎ زمينه‌‏‎ مي‌تواند‏‎ رو‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ و‏‎ است‌‏‎ غني‌‏‎ و‏‎ متنوع‌‏‎
نواحي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اكوتوريسم‌‏‎ توسعه‌‏‎ برنامه‌ريزي‌هاي‌‏‎ طراحي‌‏‎
عرصه‌هاي‌‏‎ دربرگيرنده‌‏‎ گسترده‌ ، ‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎آورد‏‎ فراهم‌‏‎
به‌‏‎ اينجا‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ طبيعي‌‏‎ جاذبه‌هاي‌‏‎ و‏‎ آثار‏‎ از‏‎ است‌‏‎ گوناگوني‌‏‎
:مي‌شود‏‎ اشاره‌‏‎ آن‌‏‎ موارد‏‎ اهم‌‏‎ از‏‎ چند‏‎ نمونه‌هايي‌‏‎
:وحش‌‏‎ حيات‌‏‎ زيستگاههاي‌‏‎ و‏‎ پناهگاهها‏‎ ملي‌ ، ‏‎ پاركهاي‌‏‎ (‎‏‏1‏‎
-قرق‌‏‎ -‎دره‌‏‎ النگ‌‏‎ -گرمابدشت‌‏‎ -ناهارخوران‌‏‎) جنگلي‌‏‎ پاركهاي‌‏‎
دره‌‏‎)‎جنگلي‌‏‎ پارك‌‏‎ ; گرگان‌‏‎ در‏‎ (هزارپيچ‌‏‎ -سدنومل‌‏‎ -‎كلا‏‎ شصت‌‏‎
پارك‌‏‎ ;گيلان‌‏‎ در‏‎(‎سراوان‌‏‎)‎جنگلي‌‏‎ پارك‌‏‎ ;گنبدكاووس‌‏‎ در‏‎ (‎مدد‏‎
در‏‎ (‎نما‏‎ جهان‌‏‎) شده‌‏‎ حفاظت‌‏‎ منطقه‌‏‎ ;مينودشت‌‏‎ در‏‎ (‎گلستان‌‏‎)‎ملي‌‏‎
…و‏‎ ;ساري‌‏‎ در‏‎ (سمسكنده‌‏‎) وحش‌‏‎ حيات‌‏‎ پناهگاه‌‏‎ ;گرگان‌‏‎
:بركه‌ها‏‎ و‏‎ استخرها‏‎ و‏‎ مردابها‏‎ تالابهاو‏‎ (‎‎‏‏2‏‎
;(كياكلايه‌‏‎)‎ تالاب‏‎ ;آستارا‏‎ در‏‎ (‎استيل‌‏‎) مرداب‏‎ ;انزلي‌‏‎ تالاب‏‎
تالاب‏‎ ;گرگان‌‏‎ در‏‎(‎آلماگل‌‏‎)‎ ‎‏‏،‏‎(آلاگل‌‏‎)‎ و‏‎ (آجي‌گل‌‏‎) تالابهاي‌‏‎
سواحل‌‏‎ تالابهاي‌‏‎ ;لاهيجان‌‏‎ استخر‏‎ ;تركمن‌‏‎ بندر‏‎ در‏‎ (‎گميشان‌‏‎)
…;گرگان‌‏‎ خليج‌‏‎ جنوبي‌‏‎
:آبشارها‏‎ (‎‎‏‏3‏‎
شهر‏‎ گاليكش‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ (‎لوه‌‏‎ آبشار‏‎);گرگان‌‏‎ در‏‎ (‎زيارت‌‏‎) آبشار‏‎
خان‌‏‎)‎وغار‏‎ آبشار‏‎ ;علي‌آباد‏‎ در‏‎ (‎كبودوال‌‏‎) آبشار‏‎ ;مينودشت‌‏‎
… آستارا‏‎ در‏‎ (لوندويل‌‏‎)‎ آبشار‏‎ ;درشيرآباد‏‎ (ببين‌‏‎
:درياچه‌ها‏‎ (‎‎‏‏4‏‎
در‏‎ (‎استيل‌‏‎)‎ درياچه‌‏‎ ;كلاردشت‌‏‎ ارتفاعات‌‏‎ در‏‎ (ولشت‌‏‎)‎ درياچه‌‏‎
…;آستارا‏‎ عباس‌آباد‏‎
:چشم‌اندازها‏‎ و‏‎ ييلاقات‌‏‎ (‎‎‏‏5‏‎
;(ارده‌‏‎)‎ و‏‎(اسالم‌‏‎):جمله‌‏‎ از‏‎ گيلان‌ ، ‏‎ در‏‎ تالش‌‏‎ ييلاقات‌‏‎
…شاهرود‏‎ در‏‎(ييلاق‌‏‎ خوش‌‏‎)‎ منطقه‌‏‎ ;رودبار‏‎ ييلاقات‌‏‎
:سواحل‌‏‎ (‎‎‏‏6‏‎
ساحل‌‏‎)‎ و‏‎ (بندرانزلي‌‏‎)‎ ناحيه‌‏‎ در‏‎ بويژه‌‏‎ خزر ، ‏‎ حاشيه‌‏‎ سراسر‏‎
.(كيسوم‌‏‎ ساحل‌‏‎) و‏‎(‎آستارا‏‎
:باغستانها‏‎ (‎‎‏‏7‏‎
…;لاهيجان‌‏‎ چاي‌‏‎ باغهاي‌‏‎ ;رودبار‏‎ زيتون‌‏‎ باغستانهاي‌‏‎
ساير‏‎ و‏‎ مازندران‌‏‎ و‏‎ گيلان‌‏‎ سراسر‏‎ شاليزارهاي‌‏‎:‎شاليزارها‏‎ (‎‎‏‏8‏‎
.خزر‏‎ حاشيه‌‏‎ نقاط‏‎
:ودامنه‌ها‏‎ قلل‌‏‎ كوهها ، ‏‎ (‎‏‏9‏‎
شهر‏‎ جنوب‏‎ در‏‎ (ماران‌‏‎ قلعه‌‏‎)‎ ارتفاعات‌‏‎ ;اشكورات‌‏‎ ارتفاعات‌‏‎
..;متر‏‎ ارتفاع‌ 2705‏‎ با‏‎ عقاب‏‎ آشيانه‌‏‎ يا‏‎ (درفك‌‏‎)‎ قله‌‏‎ ;راميان‌‏‎
:وگلزارها‏‎ دشتها‏‎ (‎‎‏‏10‏‎
…;چالوس‌‏‎ جاده‌‏‎ در‏‎ (‎گرماب‏‎)‎ لاله‌‏‎ دشت‌‏‎
:(خزري‌‏‎)‎هيركاني‌‏‎ جنگلهاي‌‏‎ (‎‏‏11‏‎
جنگل‌‏‎ ;گرگان‌‏‎ در‏‎ (‎كلا‏‎ شصت‌‏‎) جنگل‌‏‎ ;گرگان‌‏‎ در‏‎ (رنگو‏‎)‎ جنگل‌‏‎
جنگل‌‏‎ ;گاليكش‌‏‎ در‏‎ (‎گلستان‌‏‎) جنگل‌‏‎ ;گرگان‌‏‎ در‏‎ (‎گرمابدشت‌‏‎)‎
…;املش‌‏‎ جنگلهاي‌‏‎ ;مازندران‌‏‎ نور‏‎ در‏‎ (لاويچ‌‏‎)‎
:شكارگاهها‏‎ (‎‎‏‏12‏‎
…;بندرتركمن‌‏‎ در‏‎ گميشان‌‏‎ تالاب‏‎ صيدگاه‌‏‎
:چشمه‌ها‏‎ (‎‎‏‏13‏‎
(توسكاچشمه‌‏‎)‎ ;بندرگز‏‎ شهر‏‎ جنوب‏‎ كيلومتري‌‏‎ در 20‏‎ غلغلي‌‏‎ چشمه‌‏‎
…;بندرگز‏‎ در‏‎
:مجمع‌الجزاير‏‎ و‏‎ شبه‌جزيره‌ها‏‎ جزيره‌ها ، ‏‎ (‎‏‏14‏‎
در‏‎ واقع‌‏‎ (‎آشوراده‌‏‎)‎ مجمع‌الجزاير‏‎ ;(‎ميانكاله‌‏‎)‎ جزيره‌‏‎ شبه‌‏‎
…خزر‏‎ درياي‌‏‎ شرقي‌‏‎ ساحل‌‏‎ بخش‌‏‎
:ييلاقي‌‏‎ روستاهاي‌‏‎ (‎‎‏‏15‏‎
;چابكسر‏‎ در‏‎ (سرولات‌‏‎)‎ روستاي‌‏‎ ;گيلان‌‏‎ در‏‎ (‎ماسوله‌‏‎)‎ روستاي‌‏‎
سياه‌‏‎)‎كوهستاني‌‏‎ روستاهاي‌‏‎ ;گرگان‌‏‎ در‏‎ (نما‏‎ جهان‌‏‎) روستاي‌‏‎
‎‏‏،‏‎(چنو‏‎) ‎‏‏،‏‎(گل‌‏‎ زرين‌‏‎)‎‏‏،‏‎(پيرزن‌‏‎ خاك‌‏‎) ‎‏‏،‏‎(‎بالاجي‌‏‎) ‎‏‏،‏‎(چلي‌‏‎)‎ ‎‏‏،‏‎(‎رودبار‏‎
واقع‌‏‎ كتول‌‏‎ علي‌آباد‏‎ شهرستان‌‏‎ در‏‎ (‎افراتخته‌‏‎) و‏‎ ‎‏‏،‏‎(جا‏‎ چه‌‏‎)‎
…كردكوي‌ ، ‏‎ شهرستان‌‏‎ در‏‎ (‎درازنو‏‎)‎ روستاي‌‏‎;گلستان‌‏‎ استان‌‏‎ در‏‎
:گياهي‌‏‎ كمياب‏‎ گونه‌هاي‌‏‎ و‏‎ گياهي‌‏‎ پوشش‌‏‎ (‎‏‏16‏‎
;مينودشت‌‏‎ در‏‎ (افرا‏‎) و‏‎ (‎توسكا‏‎) ‎‏‏،‏‎(ممرز‏‎)‎ جنگلي‌‏‎ درختان‌‏‎
و‏‎(سرخدار‏‎)‎ ‎‏‏،‏‎(‎وحشي‌‏‎ گيلاس‌‏‎) ‎‏‏،‏‎(‎بارانك‌‏‎) كمياب‏‎ گونه‌هاي‌‏‎
وديلمان‌‏‎ عمارلو‏‎ كوههاي‌‏‎ در‏‎ (‎چلچراغ‌‏‎ سوسن‌‏‎);(‎جنگلي‌‏‎ گلابي‌‏‎)‎
(توسكا‏‎)‎ متحرك‌‏‎ درختچه‌هاي‌‏‎ ;منجيل‌‏‎ سد‏‎ پشت‌‏‎ ساله‌‏‎ هزار‏‎ (سرو‏‎)‎
….;آستارا‏‎ آباد‏‎ عباس‌‏‎ (استيل‌‏‎) درياچه‌‏‎ در‏‎
:جانوري‌‏‎ گونه‌هاي‌‏‎ (‎‎‏‏17‏‎
(شير‏‎)‎ ‎‏‏،‏‎(يوزپلنگ‌‏‎) ‎‏‏،‏‎(‎مازندران‌‏‎)ببر‏‎ نادر‏‎ و‏‎ كمياب‏‎ گونه‌هاي‌‏‎
…(گورخر‏‎)‎و‏‎
چهارم‌‏‎ بخش‌‏‎
توسعه‌‏‎ راستاي‌‏‎ در‏‎ نگارنده‌‏‎ پيشنهادات‌‏‎ سخن‌ ، ‏‎ فرجام‌‏‎
البرز‏‎ شمالي‌‏‎ درنيمرخ‌‏‎ اكوتوريسم‌‏‎
با‏‎ زيست‌‏‎ محيط‏‎ ارگانيك‌‏‎ ارتباط‏‎” مسلم‌‏‎ اصل‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎
بقاء‏‎ “انساني‌‏‎ جوامع‌‏‎ وفرهنگي‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ اقتصادي‌ ، ‏‎ فعاليتهاي‌‏‎
در‏‎ بويژه‌‏‎ و‏‎ البرز‏‎ شمالي‌‏‎ نيمرخ‌‏‎ در‏‎ زيستي‌‏‎ تعادل‌‏‎ پايداري‌‏‎ و‏‎
روابط‏‎ رعايت‌‏‎ درگرو‏‎ خزر ، ‏‎ حاشيه‌‏‎ هيركاني‌‏‎ جنگلهاي‌‏‎ پهنه‌‏‎
زيست‌‏‎ و‏‎ انساني‌‏‎ جامعه‌‏‎ قانونمند‏‎ و‏‎ سنجيده‌‏‎ متناسب ، ‏‎ اصولي‌ ، ‏‎
و‏‎ خزر‏‎ حاشيه‌‏‎ بوم‌‏‎ زيست‌‏‎ كه‌‏‎ آنجائي‌‏‎ از‏‎.است‌‏‎ آن‌‏‎ پيرامون‌‏‎ بوم‌‏‎
فرد‏‎ به‌‏‎ منحصر‏‎ ميراث‌‏‎ از‏‎ آن‌ ، ‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ ارزشمند‏‎ اكوسيستمهاي‌‏‎
اينكه‌‏‎ به‌‏‎ عنايت‌‏‎ با‏‎ ونيز‏‎ است‌‏‎ رفته‌‏‎ شمار‏‎ به‌‏‎ جهاني‌‏‎ جامعه‌‏‎
و‏‎ بي‌نظير‏‎ و‏‎ ارزشمند‏‎ ذخيره‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ وبالفعلي‌‏‎ بالقوه‌‏‎ خطرات‌‏‎
از‏‎ ناشي‌‏‎ عمدتا‏‎ داده‌ ، ‏‎ قرار‏‎ تهديد‏‎ مورد‏‎ را‏‎ حياتي‌‏‎
و‏‎ جبران‌‏‎ غيرقابل‌‏‎ سوءاستفاده‌هاي‌‏‎ و‏‎ بي‌رويه‌‏‎ استفاده‌هاي‌‏‎
هرگونه‌‏‎ لذا‏‎ است‌ ، ‏‎ اقتصادي‌‏‎ توجيه‌‏‎ با‏‎ سودجويي‌هاي‌‏‎
صورت‌‏‎ عرصه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ كلان‌‏‎ و‏‎ خرد‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎
حفظ‏‎ اولويت‌‏‎ نمودن‌‏‎ بالحاظ‏‎ مي‌بايستي‌‏‎ مي‌پذيرد‏‎
مناطق‌‏‎ اين‌‏‎ ساكنان‌‏‎ بومي‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ تكامل‌‏‎ حفظ‏‎ نيز‏‎ و‏‎ زيست‌‏‎ محيط‏‎
كه‌‏‎ اكوتوريسم‌‏‎ زيرسامانه‌‏‎ رو ، ‏‎ اين‌‏‎ از‏‎.‎درآيد‏‎ عمل‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎
به‌‏‎ حصول‌‏‎ طريق‌‏‎ مجربترين‌‏‎ و‏‎ خردمندانه‌ترين‌‏‎ كنوني‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎
گستره‌‏‎ در‏‎ فرهنگي‌‏‎ اجتماعي‌ ، ‏‎ اقتصادي‌ ، ‏‎ ومتوازن‌‏‎ پايدار‏‎ توسعه‌‏‎
توسعه‌اي‌‏‎ متضمن‌‏‎ مي‌تواند‏‎ است‌ ، ‏‎ خزر‏‎ حاشيه‌‏‎ جذاب‏‎ و‏‎ پربركت‌‏‎
.باشد‏‎ ديار‏‎ اين‌‏‎ معنوي‌‏‎ و‏‎ مادي‌‏‎ ابعاد‏‎ همه‌‏‎ در‏‎ تكاملي‌‏‎
كه‌‏‎ كشور‏‎ مراتع‌‏‎ و‏‎ جنگلها‏‎ سازمان‌‏‎ اصلي‌‏‎ وظايف‌‏‎ به‌‏‎ نظر‏‎ نيز‏‎
و‏‎ حفاظت‌ ، احياء ، توسعه‌‏‎” خطير‏‎ وظيفه‌‏‎ چهار‏‎ عهده‌دار‏‎
كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ پيشنهاد‏‎ مي‌باشد ، ‏‎ “جنگلها‏‎ از‏‎ بهره‌برداري‌‏‎
در‏‎ لازم‌‏‎ و‏‎ مستمر‏‎ بازنگريهاي‌‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ برمداومت‌‏‎ علاوه‌‏‎
شده‌ ، ‏‎ ياد‏‎ چهارگانه‌‏‎ عرصه‌هاي‌‏‎ در‏‎ جنگلداري‌‏‎ پروژه‌هاي‌‏‎ اجراي‌‏‎
برنامه‌ريزيهاي‌‏‎ در‏‎ زير‏‎ ونكات‌‏‎ ماسبق‌ ، موارد‏‎ علي‌‏‎ زايدا‏‎
:گيرد‏‎ قرار‏‎ امعان‌نظر‏‎ و‏‎ مطالعه‌‏‎ مورد‏‎ ومراتع‌‏‎ جنگلها‏‎ توسعه‌‏‎
است‌‏‎ توسعه‌اي‌‏‎ متضمن‌‏‎ اكوتوريسم‌‏‎ محور‏‎ بر‏‎ اقتصادي‌‏‎ توسعه‌‏‎ (‎‎‏‏1‏‎
بهره‌ور‏‎ و‏‎ جامعه‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ به‌‏‎ بخشيدن‌‏‎ وتقويت‌‏‎ ارزشها‏‎ حفظ‏‎ با‏‎
.زيست‌‏‎ محيط‏‎ از‏‎ بهينه‌‏‎ گشتن‌‏‎
اقتصادي‌‏‎ كلان‌‏‎ سرمايه‌گذاريهاي‌‏‎ به‌‏‎ اكوتوريسم‌ ، ‏‎ توسعه‌‏‎ در‏‎ (‎‎‏‏2‏‎
.نيست‌‏‎ نيازي‌‏‎ چندان‌‏‎
قطبهاي‌‏‎ در‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎ توسعه‌‏‎ سازمان‌‏‎ ايجاد‏‎ طرح‌‏‎ (‎‎‏‏3‏‎
متضمن‌‏‎ كه‌‏‎ خزر‏‎ حاشيه‌‏‎ گستره‌‏‎ در‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ و‏‎ كشور‏‎ اكوتوريستي‌‏‎
و‏‎ شايسته‌‏‎ و‏‎ بجا‏‎ بسيار‏‎ است‌ ، ‏‎ مناطق‌‏‎ اين‌‏‎ محلي‌‏‎ ساكنان‌‏‎ مشاركت‌‏‎
نواحي‌‏‎ اين‌‏‎ مردم‌‏‎ براي‌‏‎ شغلي‌‏‎ فرصتهاي‌‏‎ ايجاد‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مناسب‏‎
.نمود‏‎ خواهد‏‎ ايفا‏‎ بسزايي‌‏‎ نقش‌‏‎ جوانان‌ ، ‏‎ براي‌‏‎ بويژه‌‏‎ و‏‎
اكوتوريسم‌ ، ‏‎ متولي‌‏‎ مديريتهاي‌‏‎ بين‌‏‎ هماهنگي‌‏‎ عدم‌‏‎ مساله‌‏‎ (‎‎‏‏4‏‎
قانونمند‏‎ و‏‎ ساختاري‌‏‎ و‏‎ بنيادي‌‏‎ شيوه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شايسته‌‏‎
.گردد‏‎ فصل‌‏‎ و‏‎ حل‌‏‎
و‏‎ كمياب‏‎ گونه‌هاي‌‏‎ وبويژه‌‏‎ جانوران‌‏‎ نسل‌‏‎ حفظ‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ (‎‎‏‏5‏‎
وحش‌‏‎ حيات‌‏‎ پناهگاههاي‌‏‎ و‏‎ زيستگاهها‏‎ در‏‎ جانوري‌‏‎ انقراض‌‏‎ روبه‌‏‎
امر‏‎ بر‏‎ بيشتري‌‏‎ كنترل‌‏‎ است‌‏‎ بايسته‌‏‎ شمال‌ ، ‏‎ جنگلي‌‏‎ عرصه‌هاي‌‏‎ در‏‎
.گردد‏‎ اعمال‌‏‎ شكار‏‎ و‏‎ صيد‏‎
جنگلي‌‏‎ عرصه‌هاي‌‏‎ در‏‎ پايدار‏‎ توسعه‌‏‎ برنامه‌ريزيهاي‌‏‎ در‏‎ (‎‎‏‏6‏‎
به‌‏‎ نواحي‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ ساكن‌‏‎ اقوام‌‏‎ فرهنگهاي‌‏‎ حفظ‏‎ همواره‌‏‎ شمال‌ ، ‏‎
نظر‏‎ در‏‎ توسعه‌ ، ‏‎ استراتژيهاي‌‏‎ در‏‎ خدشه‌ناپذير‏‎ اصلي‌‏‎ عنوان‌‏‎
.شود‏‎ گرفته‌‏‎
گلستان‌ ، مازندران‌‏‎ استانهاي‌‏‎ در‏‎ توريسم‌‏‎ توسعه‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ (‎‎‏‏7‏‎
طراحي‌‏‎ اكوتوريسم‌‏‎ توسعه‌‏‎ برمحور‏‎ همواره‌‏‎ است‌‏‎ شايسته‌‏‎ گيلان‌‏‎ و‏‎
يافتن‌‏‎ رونق‌‏‎ باعث‌‏‎ خودبخود‏‎ اكوتوريسم‌‏‎ رونق‌‏‎ زيرا‏‎ شود ، ‏‎ واجرا‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ مناطق‌‏‎ اين‌‏‎ توريستي‌‏‎ جاذبه‌هاي‌‏‎ ساير‏‎

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 + دوازده =