اکوتوريسم (بوم گردشگری) و جاذبه‌های نيمرخ شمالی البرز

دکتر سوران کردستاني محقق و نويسنده کرد

منتشر شده در روزنامه همشهری

شماره‌ 2242‏‎ ‎‏‏،‏‎14 Oct 2000 مهر 1379 ، ‏‎ شنبه‌ 23‏‎


ايران‌‏‎ در‏‎ گردشگري‌‏‎ تحول‌‏‎ و‏‎ پيشينه‌‏‎ به‌‏‎ نگاهي‌‏‎
پنج‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ ايران‌‏‎ زيست‌ ، ‏‎ محيط‏‎ كارشناسان‌‏‎ اعتقاد‏‎ به‌‏‎ *
زمين‌‏‎ كره‌‏‎ در‏‎ زيستي‌‏‎ تنوع‌‏‎ بيشترين‌‏‎ از‏‎ برخوردار‏‎ نخست‌‏‎ كشور‏‎
در‏‎ نيز‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ تاريخي‌‏‎ جاذبه‌هاي‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ البته‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎
مي‌آيد‏‎ بشمار‏‎ جهان‌‏‎ نخست‌‏‎ كشور‏‎ ده‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ رديف‌‏‎
گردشگري‌‏‎ پيشينه‌‏‎
نموده‌‏‎ بسياري‌‏‎ تفاوت‌‏‎ اعصار‏‎ و‏‎ قرون‌‏‎ گذر‏‎ در‏‎ جهانگردي‌‏‎ مفهوم‌‏‎
سر‏‎ از‏‎ تنها‏‎ گردشگري‌‏‎ و‏‎ جهانگردي‌‏‎ گذشته‌ها‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎
براي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ جديد‏‎ سرزمينهاي‌‏‎ كشف‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ يا‏‎ ماجراجويي‌ ، ‏‎
شگفت‌انگيز‏‎ آثار‏‎ و‏‎ آنان‌‏‎ رسوم‌‏‎ و‏‎ آداب‏‎ و‏‎ نحل‌‏‎ و‏‎ ملل‌‏‎ ديدن‌‏‎
سفرهاي‌‏‎.‎است‌‏‎ يافته‌‏‎ انجام‌‏‎ سرزمينشان‌‏‎ زيارتي‌‏‎ و‏‎ سياحتي‌‏‎
بهترين‌‏‎ ديگران‌ ، ‏‎ و‏‎ ابن‌بطوطه‌‏‎ و‏‎ ناصرخسرو‏‎ و‏‎ ماركوپولو‏‎
وسايل‌‏‎ تكامل‌‏‎ با‏‎ بتدريج‌‏‎ اما‏‎.‎است‌‏‎ سفرهايي‌‏‎ چنين‌‏‎ نمونه‌‏‎
گردشگري‌‏‎ و‏‎ جهانگردي‌‏‎ نقل‌ ، ‏‎ و‏‎ حمل‌‏‎ صنعت‌‏‎ پيشرفت‌‏‎ و‏‎ دريانوردي‌‏‎
و‏‎ يافت‌‏‎ حياتي‌تر‏‎ و‏‎ جدي‌تر‏‎ و‏‎ پيچيده‌تر‏‎ و‏‎ گسترده‌تر‏‎ ابعاد‏‎
مستقلي‌‏‎ سامانه‌‏‎ خود‏‎ ميلادي‌ ، ‏‎ سوم‌‏‎ هزاره‌‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎ امروزه‌‏‎
كشورهاي‌‏‎ ملي‌‏‎ اقتصاد‏‎ پشتوانه‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ تلقي‌‏‎
نوعي‌‏‎ همواره‌‏‎ سفر‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎ از‏‎.‎مي‌گردد‏‎ محسوب‏‎ يافته‌‏‎ توسعه‌‏‎
يكي‌‏‎ فرهنگ‌ ، ‏‎ مقوله‌‏‎ در‏‎ لذا‏‎ دارد ، ‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ يادگيري‌‏‎ فرآيند‏‎
سويي‌‏‎ از‏‎.مي‌آيد‏‎ بشمار‏‎ پيشرفت‌‏‎ و‏‎ تحول‌‏‎ عوامل‌‏‎ مهمترين‌‏‎ از‏‎
مهمترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ رديف‌‏‎ در‏‎ گردشگري‌‏‎ سامانه‌‏‎ ما ، ‏‎ روزگار‏‎ به‌‏‎
سرزمين‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎ جاي‌‏‎ كشورها‏‎ جانبه‌‏‎ همه‌‏‎ توسعه‌‏‎ محورهاي‌‏‎
شناخته‌‏‎ نفت‌‏‎ استراتژيك‌‏‎ كالاي‌‏‎ جايگزين‌‏‎ بهترين‌‏‎ عنوان‌‏‎ مابه‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ نيز‏‎ اقتصادي‌‏‎ منظر‏‎ از‏‎ ديگر ، ‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎
ما ، ‏‎ كشور‏‎ در‏‎ خارجي‌‏‎ منشا‏‎ با‏‎ ارزي‌‏‎ درآمدهاي‌‏‎ بخشهاي‌‏‎ مهمترين‌‏‎
اهم‌‏‎ لذا‏‎باشد‏‎ توريسم‌‏‎ سامانه‌‏‎ از‏‎ حاصل‌‏‎ درآمدهاي‌‏‎ مي‌تواند‏‎
در‏‎ مي‌توان‌‏‎ را‏‎ گردشگري‌‏‎ و‏‎ جهانگردي‌‏‎ سامانه‌‏‎ نتايج‌‏‎ و‏‎ آثار‏‎
:نمود‏‎ خلاصه‌‏‎ چند‏‎ مواردي‌‏‎
و‏‎ باستاني‌‏‎ و‏‎ كهن‌‏‎ آثار‏‎ ديدن‌‏‎ و‏‎ ناشناخته‌‏‎ سرزمينهاي‌‏‎ كشف‌‏‎
و‏‎ صلح‌‏‎ پيام‌‏‎ رسانيدن‌‏‎ و‏‎ فرهنگها‏‎ پيوند‏‎ و‏‎ شناخت‌‏‎ و‏‎ گفت‌وگو‏‎
و‏‎ نزديك‌‏‎ و‏‎ دور‏‎ كشورهاي‌‏‎ ارتباط‏‎ ;ملل‌‏‎ و‏‎ اقوام‌‏‎ بين‌‏‎ دوستي‌‏‎
آمدن‌‏‎ پديد‏‎ ;فن‌آوريها‏‎ و‏‎ هنرها‏‎ نقل‌‏‎ ;سياستها‏‎ تعامل‌‏‎
مهمترين‌‏‎ نيز‏‎صنعت‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ اقتصاد‏‎ توسعه‌‏‎ و‏‎ جديد‏‎ درآمدهاي‌‏‎
:برشمرد‏‎ چنين‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ را‏‎ گردشگري‌‏‎ و‏‎ جهانگردي‌‏‎ اهداف‌‏‎
اديان‌ ، ‏‎ ملي‌ ، ‏‎ قومي‌ ، ‏‎ فرهنگهاي‌‏‎ با‏‎ آشنايي‌‏‎)‎ فرهنگي‌‏‎ اهداف‌‏‎ -‎‏‏1‏‎
.(زيارتي‌‏‎ و‏‎ سياحتي‌‏‎ اماكن‌‏‎ مذاهب ، ‏‎
و‏‎ المپيادها‏‎ كنگره‌ها ، ‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎) علمي‌‏‎ اهداف‌‏‎ -‎‏‏2‏‎
.(نمايشگاهها‏‎
نمايشگاههاي‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ و‏‎ بازاريابي‌‏‎) اقتصادي‌‏‎ اهداف‌‏‎ -‎‏‏3‏‎
.(صنعتي‌‏‎ و‏‎ تجارتي‌‏‎
.زيارتي‌‏‎ اهداف‌‏‎ -‎‎‏‏4‏‎
.ورزشي‌‏‎ و‏‎ تفريحي‌‏‎ اهداف‌‏‎ -‎‏‏5‏‎
سده‌هاي‌‏‎ در‏‎ ايران‌ ، ‏‎ ما‏‎ كشور‏‎ در‏‎ جهانگردي‌‏‎ و‏‎ گردشگري‌‏‎ پيشينه‌‏‎
ايرانيان‌ ، ‏‎ ملي‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ و‏‎ ادبيات‌‏‎ در‏‎ و‏‎ دوانيده‌‏‎ ريشه‌‏‎ پيشين‌‏‎
باور ، ‏‎ براين‌‏‎ گواه‌‏‎ بهترين‌‏‎.‎است‌‏‎ يافته‌‏‎ منزلت‌‏‎ و‏‎ بسته‌‏‎ نقشه‌‏‎
والاي‌‏‎ انديشه‌هاي‌‏‎ در‏‎ سياح‌پذيري‌‏‎ و‏‎ سياحت‌‏‎ اهميت‌‏‎ بازتاب‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ (عليه‌الرحمه‌‏‎)‎ سعدي‌‏‎ ايراني‌‏‎ نامدار‏‎ شاعر‏‎ و‏‎ متفكر‏‎
و‏‎ سياح‌‏‎ جلب‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ خستگي‌ناپذير‏‎ جهانگردي‌‏‎ خود‏‎
چنين‌‏‎ او ، ‏‎ با‏‎ مناسب‏‎ برخورد‏‎ و‏‎ مسافر‏‎ امنيت‌‏‎ حفظ‏‎ و‏‎ تكريم‌‏‎
:است‌‏‎ سروده‌‏‎
قبول‌‏‎ نيكي‌‏‎ و‏‎ نام‌‏‎ بايدت‌‏‎ نكو‏‎
رسول‌‏‎ و‏‎ بازارگان‌‏‎ نكودار‏‎
پرورند‏‎ جان‌‏‎ به‌‏‎ مسافر‏‎ بزرگان‌‏‎
برند‏‎ عالم‌‏‎ به‌‏‎ نكويي‌‏‎ نام‌‏‎ كه‌‏‎
قريب‏‎ عن‌‏‎ مملكت‌‏‎ آن‌‏‎ گردد‏‎ تبه‌‏‎
غريب‏‎ آيد‏‎ آزرده‌‏‎ خاطر‏‎ كزو‏‎
دوست‌‏‎ سياح‌‏‎ و‏‎ باش‌‏‎ آشنا‏‎ غريب‏‎
نكوست‌‏‎ نام‌‏‎ جلاب‏‎ سياح‌‏‎ كه‌‏‎
عزيز‏‎ مسافر‏‎ و‏‎ ضيف‌‏‎ نكودار‏‎
نيز‏‎ باش‌‏‎ برحذر‏‎ آسيبشان‌‏‎ وز‏‎
ايران‌‏‎ در‏‎ سفر‏‎ توزيع‌‏‎ پيشينه‌‏‎ اخير ، ‏‎ سده‌‏‎ چندين‌‏‎ درازاي‌‏‎ به‌‏‎
ايران‌‏‎ پهناور‏‎ سرزمين‌‏‎ از‏‎ هفتگانه‌اي‌‏‎ مسيرهاي‌‏‎ در‏‎ همواره‌‏‎
:از‏‎ عبارتند‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎ متمركز‏‎
-(تهران‌‏‎)‎ ري‌‏‎ محوري‌‏‎ نقاط‏‎ از‏‎ گذر‏‎ با‏‎ ماركوپولو ، ‏‎ مسير‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
.زاهدان‌‏‎ و‏‎ كرمان‌‏‎ -يزد‏‎ -‎اصفهان‌‏‎ -‎كاشان‌‏‎
-(تهران‌‏‎)‎ري‌‏‎ محوري‌‏‎ نقاط‏‎ از‏‎ گذر‏‎ با‏‎ شب ، ‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ هزار‏‎ مسير‏‎ -‎‏‏2‏‎
.شيراز‏‎ و‏‎ اصفهان‌‏‎
.خراسان‌‏‎ و‏‎ سمنان‌‏‎ -تهران‌‏‎ محوريت‌‏‎ با‏‎ ابريشم‌ ، ‏‎ جاده‌‏‎ مسير‏‎ -‎‎‏‏3‏‎
آذربايجان‌‏‎ -‎زنجان‌‏‎ -‎قزوين‌‏‎ محوريت‌‏‎ با‏‎ نزديك‌ ، ‏‎ شرق‌‏‎ مسير‏‎ -‎‏‏4‏‎
.همدان‌‏‎ و‏‎ كرمانشاه‌‏‎ -‎كردستان‌‏‎ -غربي‌‏‎ و‏‎ شرقي‌‏‎
و‏‎ ايلام‌‏‎ -‎لرستان‌‏‎ -مركزي‌‏‎ استان‌‏‎ محوريت‌‏‎ با‏‎ كوروش‌ ، ‏‎ مسير‏‎ -‎‎‏‏5‏‎
.خوزستان‌‏‎
گيلان‌‏‎ -‎مازندران‌‏‎ -‎گلستان‌‏‎ محوريت‌‏‎ با‏‎ گردان‌ ، ‏‎ طبيعت‌‏‎ مسير‏‎ -‎‏‏6‏‎
.اردبيل‌‏‎ و‏‎
تا‏‎ بوشهر‏‎ از‏‎ كشور‏‎ جنوبي‌‏‎ ساحل‌‏‎ محوريت‌‏‎ با‏‎ مرواريد ، ‏‎ مسير‏‎ -‎‏‏7‏‎
.چابهار‏‎
-مازندران‌‏‎ -‎گلستان‌‏‎)‎ ايران‌‏‎ شمالي‌‏‎ استانهاي‌‏‎ رو ، ‏‎ اين‌‏‎ از‏‎
از‏‎ (‎طبيعت‌گردان‌‏‎) مسيرمشهور‏‎ در‏‎ قرارداشتن‌‏‎ با‏‎ (‎گيلان‌‏‎
و‏‎ بوده‌‏‎ جهانگردان‌‏‎ و‏‎ گردشگران‌‏‎ جاذب‏‎ مناطق‌‏‎ از‏‎ قديم‌الايام‌‏‎
-جلگه‌‏‎ -‎جنگل‌‏‎ -‎كوه‌‏‎)‎ اكوسيستميك‌‏‎ تنوع‌‏‎ از‏‎ بهره‌وري‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎
زمينه‌‏‎ در‏‎ بالقوه‌اي‌‏‎ استعدادهاي‌‏‎ از‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎دريا‏‎ و‏‎ رودخانه‌‏‎
طبيعي‌ ، ‏‎ ارزشمند‏‎ مجموعه‌‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ برخوردار‏‎ (اكوتوريسم‌‏‎)‎
آثار‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ البرز ، ‏‎ شمالي‌‏‎ نيمرخ‌‏‎ جنگلهاي‌‏‎ گستره‌‏‎ بويژه‌‏‎
و‏‎ سياحتي‌‏‎ جاذبه‌هاي‌‏‎ ساير‏‎ و‏‎ تاريخي‌‏‎ ابنيه‌‏‎ و‏‎ باستاني‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شايسته‌‏‎ پرجاذبه‌ ، ‏‎ و‏‎ سرسبز‏‎ استانهاي‌‏‎ اين‌‏‎ زيارتي‌‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ مناطق‌‏‎ اين‌‏‎ پايدار‏‎ و‏‎ متوازن‌‏‎ توسعه‌‏‎ جريان‌‏‎
استفاده‌‏‎ مورد‏‎ مربوطه‌ ، ‏‎ برنامه‌ريزيهاي‌‏‎ در‏‎ اساسي‌‏‎ نقش‌آفرين‌‏‎
.گيرد‏‎ قرار‏‎
تكاملي‌‏‎ توسعه‌‏‎ پايدار ، ‏‎ توسعه‌‏‎ توسعه‌ ، ‏‎ *
به‌‏‎ صنعتي‌ ، ‏‎ پيشرفته‌‏‎ جوامع‌‏‎ بيشتر‏‎ اقتصادي‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ در‏‎ توسعه‌‏‎
الگو‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ حال‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ جامعه‌‏‎ مادي‌‏‎ رفاه‌‏‎ تامين‌‏‎ مفهوم‌‏‎
نصبالعين‌‏‎ همچنان‌‏‎ نيز‏‎ تاكنون‌‏‎ و‏‎ گرديده‌‏‎ معمول‌‏‎ دهه‌ 60‏‎ از‏‎
از‏‎ تلقي‌‏‎ اين‌‏‎ براساس‌‏‎.است‌‏‎ بوده‌‏‎ جهان‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎
ذهنيت‌‏‎ در‏‎ مادي‌‏‎ صرفا‏‎ رفاه‌‏‎ نوعي‌‏‎ اخير ، ‏‎ دهه‌هاي‌‏‎ در‏‎ توسعه‌‏‎
كه‌‏‎ يافته‌‏‎ نمود‏‎ جامعه‌‏‎ رفاه‌طلبان‌‏‎ و‏‎ مديران‌‏‎ و‏‎ برنامه‌ريزان‌‏‎
خطرناك‌‏‎ فرجامي‌‏‎ و‏‎ كنوني‌‏‎ نسل‌‏‎ براي‌‏‎ كاذب‏‎ توسعه‌‏‎ از‏‎ شيوه‌اي‌‏‎
به‌‏‎ نگاه‌‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎مي‌كند‏‎ تبليغ‌‏‎ را‏‎ آينده‌‏‎ نسل‌‏‎ براي‌‏‎
را‏‎ توسعه‌‏‎ مفهوم‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ بهره‌‏‎ زاويه‌‏‎ از‏‎ تنها‏‎ كه‌‏‎ توسعه‌‏‎
ارزان‌‏‎ فرآورده‌هاي‌‏‎ كارخانه‌‏‎ در‏‎ مي‌نمايد ، ‏‎ تفسير‏‎ و‏‎ تبيين‌‏‎
چندي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ مي‌گردد‏‎ توليد‏‎ انبوه‌‏‎ مقياس‌‏‎ در‏‎ مصرف‌‏‎ يكبار‏‎
برگردانده‌‏‎ زيست‌‏‎ محيط‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ پس‌مانده‌هاي‌‏‎ و‏‎ زباله‌ها‏‎
روزبه‌روز‏‎ زيست‌‏‎ محيط‏‎ از‏‎ بهره‌وري‌‏‎ بدينگونه‌ ، ‏‎.‎مي‌شود‏‎
زيست‌‏‎ محيط‏‎ فرسايش‌‏‎ و‏‎ تخريب‏‎ نسبت‌‏‎ همان‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌يابد‏‎ افزايش‌‏‎
فسيلي‌‏‎ سوختهاي‌‏‎ از‏‎ روزافزون‌‏‎ استفاده‌‏‎.‎مي‌گيرد‏‎ فزوني‌‏‎ نيز‏‎
.مي‌بخشد‏‎ تسريع‌‏‎ را‏‎ بي‌سرانجام‌‏‎ و‏‎ مخرب‏‎ چرخه‌‏‎ اين‌‏‎ نيز‏‎
و‏‎ موفقيت‌‏‎ و‏‎ سعادت‌‏‎ شاخصه‌هاي‌‏‎ دهه‌ ، ‏‎ چندين‌‏‎ گذشت‌‏‎ با‏‎ بدينسان‌‏‎
خريد‏‎ قدرت‌‏‎ و‏‎ سرمايه‌‏‎ همچون‌‏‎ عواملي‌‏‎ در‏‎ صنعتي‌ ، ‏‎ جوامع‌‏‎ پيشرفت‌‏‎
چونان‌‏‎ سوم‌‏‎ جهان‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ و‏‎ گرديده‌‏‎ محدود‏‎ ملي‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎
يافته‌‏‎ توسعه‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ شكوفايي‌‏‎ براي‌‏‎ ابزارهايي‌‏‎
عليرغم‌‏‎ توسعه‌ ، ‏‎ به‌‏‎ نگرش‌‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎ نتيجه‌‏‎.گرديده‌اند‏‎ تلقي‌‏‎
ميراث‌‏‎ و‏‎ منابع‌‏‎ و‏‎ ذخاير‏‎ نابودي‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ مثبت‌‏‎ دستاوردهاي‌‏‎ برخي‌‏‎
در‏‎ يا‏‎ نيافته‌‏‎ توسعه‌‏‎ به‌‏‎ موسوم‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ جايگزيني‌‏‎ غيرقابل‌‏‎
محيط‏‎ امنيت‌‏‎ و‏‎ تكثرزيستي‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ تنوع‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ توسعه‌‏‎ حال‌‏‎
و‏‎ حقوق‌‏‎ و‏‎ افكنده‌‏‎ جدي‌‏‎ مخاطره‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ زمين‌‏‎ كره‌‏‎ در‏‎ بشر‏‎ زيست‌‏‎
در‏‎ فرهنگي‌ ، ‏‎ سازي‌‏‎ يكسان‌‏‎ نگرش‌‏‎ با‏‎ را‏‎ ملتها‏‎ و‏‎ اقوام‌‏‎ فرهنگ‌‏‎
نگران‌‏‎ همچنان‌‏‎ بشر‏‎ بدينگونه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎ اضمحلال‌‏‎ شرف‌‏‎
البته‌‏‎ همه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ آرامش‌‏‎ و‏‎ سعادت‌‏‎ يوزه‌گر‏‎ در‏‎ و‏‎ آينده‌‏‎
.است‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ صرفا‏‎ توسعه‌‏‎ ديدگاه‌‏‎ پي‌آمدهاي‌‏‎ از‏‎
اخير ، ‏‎ دهه‌‏‎ چند‏‎ در‏‎ توسعه‌‏‎ الگوهاي‌‏‎ ناتواني‌‏‎ و‏‎ ناكارآمدي‌‏‎
تبعات‌‏‎ كاهش‌‏‎ جهت‌‏‎ راههايي‌‏‎ تا‏‎ داشت‌‏‎ برآن‌‏‎ را‏‎ جهان‌‏‎ كشورهاي‌‏‎
منظور‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎.‎بيابند‏‎ اقتصادنگر ، ‏‎ تك‌بعدي‌‏‎ توسعه‌‏‎ منفي‌‏‎
“ريو‏‎” كنفرانس‌‏‎ و‏‎”استكهلم‌‏‎” كنفرانس‌‏‎ همچون‌‏‎ جهاني‌‏‎ كوششهايي‌‏‎
آمد‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ زمينه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بهتر‏‎ راهكارهايي‌‏‎ يافتن‌‏‎ جهت‌‏‎ به‌‏‎
پايدار‏‎ و‏‎ متوازن‌‏‎ توسعه‌‏‎ به‌‏‎ دستيازي‌‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ گامهايي‌‏‎ و‏‎
اصلاحگرانه‌‏‎ اقدامات‌‏‎ اگرچه‌‏‎ نيز‏‎ مقطع‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.شد‏‎ برداشته‌‏‎
گسيخته‌‏‎ افسار‏‎ توسعه‌‏‎ منفي‌‏‎ تبعات‌‏‎ اندازه‌اي‌‏‎ تا‏‎ جهاني‌‏‎ جامعه‌‏‎
فرهنگي‌ ، ‏‎ تهديدهاي‌‏‎ اما‏‎ است‌ ، ‏‎ داده‌‏‎ كاهش‌‏‎ را‏‎ صنعتي‌‏‎ جوامع‌‏‎
توسعه‌‏‎ بي‌برنده‌‏‎ مسابقه‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ زيست‌محيطي‌‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎
آينه‌‏‎ هر‏‎ و‏‎ است‌‏‎ باقي‌‏‎ خود‏‎ قوت‌‏‎ به‌‏‎ همچنان‌‏‎ مادي‌ ، ‏‎ صرفا‏‎
بيشتر‏‎ رهگذر ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ سوميها‏‎ جهان‌‏‎ و‏‎ رشد‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ كشورهاي‌‏‎
.گرفته‌اند‏‎ قرار‏‎ جدي‌‏‎ آسيبهاي‌‏‎ معرض‌‏‎ در‏‎
و‏‎ مديران‌‏‎ و‏‎ برنامه‌ريزان‌‏‎ كه‌‏‎ تلاشي‌‏‎ همه‌‏‎ با‏‎ اما‏‎
واحدي‌‏‎ فرمول‌‏‎ تعيين‌‏‎ و‏‎ تبيين‌‏‎ در‏‎ شرقي‌‏‎ جوامع‌‏‎ استراتژيستهاي‌‏‎
في‌نفسه‌‏‎ كوششي‌‏‎ چنين‌‏‎ اساسا‏‎ شايد‏‎ داده‌اند ، ‏‎ نشان‌‏‎ توسعه‌‏‎ از‏‎
از‏‎ واحدي‌‏‎ تلقي‌‏‎ و‏‎ تعريف‌‏‎ ارائه‌‏‎ اصولا‏‎ و‏‎ باشد‏‎ بي‌سرانجام‌‏‎
نظر‏‎ به‌‏‎ چنين‌‏‎ اينرو ، ‏‎ از‏‎.‎مي‌باشد‏‎ ناممكن‌‏‎ همواره‌‏‎ توسعه‌‏‎
عادلانه‌تر‏‎ و‏‎ عاقلانه‌تر‏‎ و‏‎ طبيعي‌تر‏‎ الگوي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌رسد‏‎
.گردد‏‎ مبتني‌‏‎ “تكاملي‌‏‎ توسعه‌‏‎” نگرش‌‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شايسته‌‏‎ توسعه‌ ، ‏‎
نمي‌بيند‏‎ آسيب‏‎ جامعه‌‏‎ يك‌‏‎ ارزشهاي‌‏‎ تكاملي‌ ، ‏‎ توسعه‌‏‎ فرآيند‏‎ در‏‎
فرو‏‎ انسانها‏‎ معنويات‌‏‎ و‏‎ اخلاق‌‏‎ شخصيت‌ ، ‏‎ انسانيت‌ ، ‏‎ اساس‌‏‎ و‏‎
يافته‌‏‎ توسعه‌‏‎ انساني‌‏‎ جامعه‌‏‎ يك‌‏‎ افراد‏‎ و‏‎ آحاد‏‎.‎نمي‌ريزد‏‎
به‌‏‎ گوشه‌چشمي‌‏‎ آگاهند ، ‏‎ خويش‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ هويت‌‏‎ به‌‏‎ متكامل‌ ، ‏‎
مي‌آموزند‏‎ عبرت‌‏‎ و‏‎ مي‌گيرند‏‎ ريشه‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ و‏‎ دارند‏‎ گذشته‌ها‏‎
جامعه‌اي‌ ، ‏‎ چنين‌‏‎ در‏‎.روانند‏‎ اميدبخش‌‏‎ آينده‌اي‌‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎
گستره‌‏‎ از‏‎ ضروري‌‏‎ بخشي‌‏‎ هريك‌‏‎ و‏‎ يكديگرند‏‎ مكمل‌‏‎ طبيعت‌‏‎ و‏‎ انسان‌‏‎
ديدگاه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ از‏‎.‎مي‌گردد‏‎ محسوب‏‎ الهي‌‏‎ شگفت‌انگيز‏‎ آفرينش‌‏‎
است‌‏‎ آفريده‌اي‌‏‎ خود‏‎ انسان‌‏‎ و‏‎ بشر‏‎ خدمت‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ نعمتي‌‏‎ طبيعت‌‏‎
به‌‏‎ نبايستي‌‏‎ انسان‌‏‎ زندگي‌‏‎ لذا‏‎ آن‌ ، ‏‎ با‏‎ مونس‌‏‎ و‏‎ طبيعت‌‏‎ همچون‌‏‎
در‏‎ نهايي‌‏‎ خسران‌‏‎ زيرا‏‎ شود ، ‏‎ تمام‌‏‎ او‏‎ بوم‌‏‎ زيست‌‏‎ نابودي‌‏‎ بهاي‌‏‎
قياس‌ ، ‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎.‎بازمي‌گردد‏‎ انسان‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ همواره‌‏‎ عرصه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎
آن‌‏‎ زيست‌‏‎ محيط‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ حفظ‏‎ درگرو‏‎ انساني‌‏‎ هرجامعه‌‏‎ توسعه‌‏‎
جمله‌‏‎ از‏‎ انسان‌ ، ‏‎ مادي‌‏‎ فعاليتهاي‌‏‎ تمامي‌‏‎ راهبرد‏‎ و‏‎ است‌‏‎ جامعه‌‏‎
رعايت‌‏‎ مي‌بايستي‌‏‎ توسعه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ پايداري‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ توسعه‌‏‎
.باشد‏‎ زيست‌‏‎ محيط‏‎ و‏‎ اقتصاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ موازنه‌‏‎ اصل‌‏‎
اكوتوريسم‌‏‎ *
ديناميك‌‏‎ و‏‎ ارگانيك‌‏‎ صنعت‌‏‎ از‏‎ است‌‏‎ زيرسامانه‌اي‌‏‎ اكوتوريسم‌ ، ‏‎
اقتصادي‌ ، ‏‎ چشمگير‏‎ سودآوري‌‏‎ و‏‎ بازدهي‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ توريسم‌‏‎
اين‌‏‎.‎مي‌باشد‏‎ توسعه‌‏‎ عمقي‌تر‏‎ لايه‌هاي‌‏‎ تامين‌‏‎ متضمن‌‏‎
جوامع‌ ، ‏‎ فرهنگي‌‏‎ تكامل‌‏‎ براي‌‏‎ است‌‏‎ بستري‌‏‎ تنها‏‎ نه‌‏‎ زيرسامانه‌ ، ‏‎
و‏‎ فرهنگي‌‏‎ ارزشهاي‌‏‎ اشاعه‌‏‎ و‏‎ معرفي‌‏‎ جهت‌‏‎ است‌‏‎ محملي‌‏‎ بلكه‌‏‎
اينها ، ‏‎ بجز‏‎.نحل‌‏‎ و‏‎ ملل‌‏‎ و‏‎ اقوام‌‏‎ ارزنده‌‏‎ تجربيات‌‏‎ ترويج‌‏‎
روحي‌‏‎ آرامش‌‏‎ خدمت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ زيست‌‏‎ محيط‏‎ تنها‏‎ نه‌‏‎ اكوتوريسم‌‏‎
در‏‎ را‏‎ آنان‌‏‎ بلكه‌‏‎ درمي‌آورد ، ‏‎ جستجوگر‏‎ كنجكاو‏‎ انسانهاي‌‏‎
جهان‌‏‎ ناشناخته‌هاي‌‏‎ كشف‌‏‎ به‌‏‎ پرخاطره‌‏‎ و‏‎ لذت‌بخش‌‏‎ و‏‎ جذاب‏‎ سفري‌‏‎
روح‌افزا‏‎ آرامش‌‏‎ در‏‎ شدن‌‏‎ غوطه‌ور‏‎ و‏‎ طبيعت‌‏‎ با‏‎ نزديكي‌‏‎ و‏‎ هستي‌‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ و‏‎ مي‌خواند‏‎ فرا‏‎ آفرينش‌‏‎ طبيعي‌‏‎ جاذبه‌هاي‌‏‎ فرحبخش‌‏‎ و‏‎
عروج‌‏‎ انسان‌‏‎ روح‌‏‎ انفسي‌‏‎ سير‏‎ به‌‏‎ را‏‎ جسم‌‏‎ آفاقي‌‏‎ سير‏‎ طريق‌ ، ‏‎
و‏‎ شده‌‏‎ مطالعه‌‏‎ برنامه‌ريزيهاي‌‏‎ شرط‏‎ به‌‏‎ اكوتوريسم‌ ، ‏‎.مي‌دهد‏‎
استراتژيك‌‏‎ سامانه‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ قانونمند ، ‏‎ و‏‎ متناسب‏‎ و‏‎ منطقي‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ آينده‌‏‎ و‏‎ حال‌‏‎ و‏‎ گذشته‌‏‎ نسل‌‏‎ سه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ تلقي‌‏‎ جوامع‌‏‎
و‏‎ عادلانه‌‏‎ همزيستي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ انساني‌‏‎ جامعه‌‏‎ و‏‎ مي‌پيوندد‏‎ هم‌‏‎
دعوت‌‏‎ زمين‌ ، ‏‎ زيستكره‌‏‎ زنده‌‏‎ موجودات‌‏‎ ديگر‏‎ با‏‎ بخش‌‏‎ آرامش‌‏‎
.مي‌كند‏‎
كشور‏‎ پنج‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ زيست‌ ، ايران‌‏‎ محيط‏‎ كارشناسان‌‏‎ اعتقاد‏‎ به‌‏‎
و‏‎ است‌‏‎ زمين‌‏‎ كره‌‏‎ در‏‎ زيستي‌‏‎ تنوع‌‏‎ بيشترين‌‏‎ از‏‎ برخوردار‏‎ نخست‌‏‎
يكي‌‏‎ رديف‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ تاريخي‌‏‎ جاذبه‌هاي‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ البته‌‏‎
و‏‎ ايران‌‏‎ سرزمين‌‏‎.‎مي‌آيد‏‎ بشمار‏‎ جهان‌‏‎ نخست‌‏‎ كشور‏‎ ده‌‏‎ از‏‎
برخورداري‌‏‎ با‏‎ البرز ، ‏‎ شمالي‌‏‎ نيمرخ‌‏‎ و‏‎ خزر‏‎ بحر‏‎ سواحل‌‏‎ بويژه‌‏‎
و‏‎ كوهستاني‌‏‎ جلگه‌اي‌ ، ‏‎ جنگلي‌ ، ‏‎ دريايي‌ ، ‏‎ اكوسيستمهاي‌‏‎ تنوع‌‏‎ از‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ مناسب ، ‏‎ هواي‌‏‎ و‏‎ آب‏‎ و‏‎ جنگلي‌‏‎ پهنه‌‏‎ سرشار‏‎ ذخاير‏‎ نيز‏‎
و‏‎ گردشگري‌‏‎ مناطق‌‏‎ زيباترين‌‏‎ و‏‎ غني‌ترين‌‏‎ و‏‎ پرجاذبه‌ترين‌‏‎
و‏‎ آثار‏‎ كه‌‏‎ مي‌آيد‏‎ بشمار‏‎ خاورميانه‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ جهانگردي‌‏‎
جاذبه‌هاي‌‏‎” گروههاي‌‏‎ در‏‎ مي‌توان‌‏‎ را‏‎ ديار‏‎ اين‌‏‎ طبيعي‌‏‎ عوارض‌‏‎
“محلي‌‏‎ جاذبه‌هاي‌‏‎” و‏‎ “ملي‌‏‎ جاذبه‌هاي‌‏‎” ‎‏‏،‏‎”بين‌المللي‌‏‎
.نمود‏‎ دسته‌بندي‌‏‎
پهنه‌‏‎ را‏‎ خزر‏‎ حاشيه‌‏‎ استانهاي‌‏‎ طبيعي‌‏‎ جاذبه‌هاي‌‏‎ بخش‌‏‎ مهمترين‌‏‎
ديار‏‎ اين‌‏‎ طبيعي‌‏‎ جنگلهاي‌‏‎ عرصه‌‏‎ و‏‎ البرز‏‎ شمالي‌‏‎ نيمرخ‌‏‎ سرسبز‏‎
هكتار‏‎ ميليون‌‏‎ حدود 9/1‏‎ در‏‎ مساحتي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ تشكيل‌‏‎
ايران‌ ، ‏‎ شمالي‌‏‎ استانهاي‌‏‎ (خزري‌‏‎)‎هيركاني‌‏‎ جنگلهاي‌‏‎.دارد‏‎ گسترش‌‏‎
طبيعي‌‏‎ عرصه‌هاي‌‏‎ نوادر‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ زمره‌‏‎ در‏‎ گياه‌شناسي‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎
تا‏‎ ;مي‌گردد‏‎ محسوب‏‎ گياهي‌‏‎ متنوع‌‏‎ گونه‌هاي‌‏‎ از‏‎ برخوردار‏‎
آثار‏‎ برگيرنده‌‏‎ در‏‎ را‏‎ مناطق‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ كه‌‏‎ پايه‌‏‎ بدان‌‏‎
منحصر‏‎ ميراث‌‏‎ و‏‎ جهان‌‏‎ علمي‌‏‎ گنجينه‌‏‎ و‏‎ ژن‌‏‎ بانك‌‏‎ طبيعي‌ ، ‏‎ تاريخ‌‏‎
.ناميد‏‎ انساني‌‏‎ جامعه‌‏‎ بفرد‏‎
دارد‏‎ ادامه‌‏‎
جهان‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ در‏‎ اكوتوريسم‌‏‎ تجربه‌‏‎
رشد‏‎ روبه‌‏‎ آهنگي‌‏‎ همواره‌‏‎ جهانگردي‌‏‎ سامانه‌‏‎ اخير‏‎ قرن‌‏‎ در‏‎
سده‌‏‎ در‏‎ پژوهشگران‌‏‎ و‏‎ كارشناسان‌‏‎ مطالعات‌‏‎ استناد‏‎ به‌‏‎ و‏‎ داشته‌‏‎
.يافت‌‏‎ خواهد‏‎ استمرار‏‎ همچنان‌‏‎ رشد ، ‏‎ روبه‌‏‎ روند‏‎ اين‌‏‎ نيز‏‎ آينده‌‏‎
جهانگردان‌‏‎ شمار‏‎ جهانگردي‌ ، ‏‎ جهاني‌‏‎ سازمان‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ براساس‌‏‎
به‌ 6/1‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ نفر‏‎ ميليون‌‏‎ حدود 625‏‎ در‏‎ رقمي‌‏‎ از‏‎
درآمد‏‎ نيز‏‎.‎گرديد‏‎ خواهد‏‎ بالغ‌‏‎ سال‌ 2020‏‎ در‏‎ نفر‏‎ ميليارد‏‎
از‏‎ بيش‌‏‎ به‌‏‎ كنوني‌ ، ‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ دلار‏‎ ميليارد‏‎ از 445‏‎ جهانگردي‌‏‎
اينرو ، ‏‎ از‏‎.رسيد‏‎ خواهد‏‎ سال‌ 2020‏‎ در‏‎ دلار‏‎ تريليون‌‏‎ ‎‏‏2‏‎
آنست‌‏‎ گرفت‌ ، ‏‎ مي‌توان‌‏‎ برآورد‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ نتيجه‌اي‌‏‎ ساده‌ترين‌‏‎
صنعت‌‏‎ عمده‌ترين‌‏‎ جهانگردي‌ ، ‏‎ و‏‎ گردشگري‌‏‎ سامانه‌‏‎ و‏‎ صنعت‌‏‎ كه‌‏‎
.گرديد‏‎ خواهد‏‎ جهان‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ سامانه‌‏‎ اصلي‌ترين‌‏‎ و‏‎ درآمدزا‏‎
و‏‎ كلان‌نگريها‏‎ و‏‎ دورانديشي‌ها‏‎ اخير ، ‏‎ دهه‌هاي‌‏‎ در‏‎
زمينه‌‏‎ در‏‎ ساختاري‌‏‎ اصلاحات‌‏‎ و‏‎ درازآهنگ‌‏‎ برنامه‌ريزيهاي‌‏‎
استراتژي‌‏‎ اصول‌‏‎ و‏‎ مباني‌‏‎ از‏‎ جهانگردي‌ ، ‏‎ و‏‎ گردشگري‌‏‎ توسعه‌‏‎
بوده‌‏‎ صنعتي‌‏‎ يافته‌‏‎ رشد‏‎ كشورهاي‌‏‎ در‏‎ پايدار‏‎ و‏‎ هماهنگ‌‏‎ توسعه‌‏‎
اينترنت‌‏‎ شبكه‌‏‎ گسترش‌‏‎ و‏‎ الكترونيك‌‏‎ فن‌آوري‌‏‎ ظهور‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
.است‌‏‎ يافته‌‏‎ چشمگيري‌‏‎ شتاب‏‎ روند‏‎ اين‌‏‎ مسافرتي‌ ، ‏‎ خدمات‌‏‎ توسعه‌‏‎ و‏‎
اروپايي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ و‏‎ آمريكا‏‎ جهاني‌ ، ‏‎ توريسم‌‏‎ توسعه‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎
دهه‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ و‏‎ داشته‌اند‏‎ قرار‏‎ جهان‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ پيشاپيش‌‏‎ در‏‎
زمينه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎ماند‏‎ خواهند‏‎ پيشگام‌‏‎ همچنان‌‏‎ نيز‏‎ آينده‌‏‎
را‏‎ جهان‌‏‎ گردشگران‌‏‎ و‏‎ جهانگردان‌‏‎ از‏‎ نيمي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ذكر‏‎ شايان‌‏‎
هزينه‌هاي‌‏‎ و‏‎ درآمد‏‎ نظر‏‎ از‏‎ و‏‎ داد‏‎ خواهند‏‎ تشكيل‌‏‎ اروپائيان‌‏‎
قرار‏‎ جهان‌‏‎ عمده‌‏‎ كشور‏‎ ده‌‏‎ راس‌‏‎ در‏‎ اروپايي‌‏‎ كشور‏‎ شش‌‏‎ توريستي‌ ، ‏‎
و‏‎ آسيا‏‎ منطقه‌‏‎ اروپا ، ‏‎ و‏‎ آمريكا‏‎ از‏‎ پس‌‏‎.گرفت‌‏‎ خواهند‏‎
عمده‌‏‎ مقصد‏‎ دومين‌‏‎ درصد ، ‏‎ سالانه‌ 7‏‎ رشد‏‎ با‏‎ اقيانوسيه‌‏‎
چين‌‏‎ آنها ، ‏‎ از‏‎ بعد‏‎ و‏‎ گرديد‏‎ خواهند‏‎ گردشگران‌‏‎ و‏‎ جهانگردان‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ اين‌‏‎.‎بود‏‎ خواهد‏‎ توريسم‌‏‎ عمده‌‏‎ مقصد‏‎ چهارمين‌‏‎
شمار‏‎ به‌‏‎ جهانگردي‌‏‎ عمده‌‏‎ كشور‏‎ جزو 20‏‎ حتي‌‏‎ چين‌‏‎ اكنون‌‏‎ هم‌‏‎
جنوب‏‎ و‏‎ خاورميانه‌‏‎ و‏‎ جنوبي‌‏‎ آفريقاي‌‏‎ چين‌ ، ‏‎ از‏‎ پس‌‏‎.‎نمي‌آيد‏‎
جهانگردان‌‏‎ جاذب‏‎ مناطق‌‏‎ از‏‎ درصد‏‎ سالانه‌ 5‏‎ رشد‏‎ با‏‎ آسيا ، ‏‎
روسيه‌ ، ‏‎ فدراسيون‌‏‎ البته‌‏‎ رشد ، ‏‎ فرآيند‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.شد‏‎ خواهند‏‎
صعود‏‎ جهان‌‏‎ عمده‌‏‎ كشور‏‎ جمع‌ 10‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ چك‌‏‎ جمهوري‌‏‎ و‏‎ هنگ‌كنگ‌‏‎
.نمود‏‎ خواهند‏‎
و‏‎ جهانگردي‌‏‎ رشد‏‎ اميدواركننده‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ عليرغم‌‏‎ اما‏‎
جمعيت‌‏‎ درصد‏‎ تنها 7‏‎ سال‌ 2020‏‎ در‏‎ آينده‌ ، ‏‎ دهه‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ گردشگري‌‏‎
كه‌‏‎ آنست‌‏‎ مفهوم‌‏‎ به‌‏‎ اين‌‏‎.‎داشت‌‏‎ خواهند‏‎ مسافرت‌‏‎ امكان‌‏‎ جهان‌‏‎
بالقوه‌‏‎ امكانات‌‏‎ تمامي‌‏‎ از‏‎ جهان‌‏‎ يافته‌‏‎ توسعه‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ حتي‌‏‎
بر‏‎ علاوه‌‏‎ نيز‏‎ رشد‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ كشورهاي‌‏‎ و‏‎ نجسته‌اند‏‎ بهره‌‏‎ خود‏‎
خويش‌‏‎ بالفعل‌‏‎ امكانات‌‏‎ تمامي‌‏‎ حتي‌‏‎ خود ، ‏‎ بالقوه‌‏‎ استعدادهاي‌‏‎
.نرسانيده‌اند‏‎ بهره‌وري‌‏‎ به‌‏‎ شايان‌‏‎ و‏‎ مطلوب‏‎ حد‏‎ در‏‎ را ، ‏‎
كشوري‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آشكار‏‎ يادشده‌ ، ‏‎ موارد‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ اين‌ ، ‏‎ بنابر‏‎
توريستي‌‏‎ بالفعل‌‏‎ و‏‎ بالقوه‌‏‎ استعدادهاي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ ايران‌‏‎ همچون‌‏‎
از‏‎ عرصه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ برخوردار‏‎
است‌ ، ‏‎ مانده‌‏‎ جاي‌‏‎ بر‏‎ ناسفته‌‏‎ دري‌‏‎ چونان‌‏‎ اكوتوريسم‌ ، ‏‎ جمله‌‏‎
استعدادهاي‌‏‎ تا‏‎ دارد‏‎ پيش‌‏‎ در‏‎ كردن‌ ، ‏‎ طي‌‏‎ قابل‌‏‎ اما‏‎ دراز‏‎ راهي‌‏‎
خود‏‎ بالفعل‌‏‎ و‏‎ موجود‏‎ امكانات‌‏‎ و‏‎ سازد‏‎ ظاهر‏‎ را‏‎ خويش‌‏‎ نهفته‌‏‎
به‌‏‎ مهم‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ انجام‌‏‎ البته‌‏‎ كه‌‏‎ دهد‏‎ توسعه‌‏‎ و‏‎ ببخشد‏‎ سامان‌‏‎ را‏‎
.دارد‏‎ نياز‏‎ مستمر‏‎ جديتي‌‏‎ و‏‎ تلاش‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ اهتمامي‌‏‎
توسعه‌‏‎ ملي‌‏‎ استراتژي‌‏‎ در‏‎ اعتنا‏‎ قابل‌‏‎ و‏‎ مهم‌‏‎ محورهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
حال‌‏‎ در‏‎ و‏‎ يافته‌‏‎ توسعه‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ تجربيات‌‏‎ مطالعه‌‏‎ اكوتوريسم‌ ، ‏‎
بررسي‌‏‎ به‌‏‎ بخش‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نگارنده‌‏‎.‎است‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ توسعه‌‏‎
عرصه‌‏‎ در‏‎ نام‌‏‎ صاحب‏‎ و‏‎ عمده‌‏‎ كشور‏‎ چند‏‎ در‏‎ گردشگري‌‏‎ بوم‌‏‎
نتايجي‌‏‎ به‌‏‎ رهگذر‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎.مي‌پردازد‏‎ اكوتوريسم‌‏‎
.يازد‏‎ دست‌‏‎ اتكاء‏‎ قابل‌‏‎ و‏‎ عبرت‌آموز‏‎
(بوتان‌‏‎ -‎نپال‌‏‎ -‎هند‏‎)‎ هيماليا‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ اكوتوريسم‌‏‎
اين‌‏‎ اكوتوريستي‌‏‎ نواحي‌‏‎ ديگر‏‎ بجز‏‎ هند ، ‏‎ در‏‎ دهه‌ 1990 ، ‏‎ در‏‎
چال‌‏‎)‎ هيما‏‎ و‏‎ (‎پرداش‌‏‎ چال‌‏‎ آرونا‏‎)‎ همچون‌‏‎ مناطقي‌‏‎ سرزمين‌ ، ‏‎
در‏‎ دهه‌ ، ‏‎ همين‌‏‎ در‏‎است‌‏‎ شده‌‏‎ گشوده‌‏‎ جهانگردان‌‏‎ روي‌‏‎ به‌‏‎ (‎پرداش‌‏‎
پيشين‌‏‎ دهه‌هاي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ طبيعت‌‏‎ پيمودن‌‏‎ و‏‎ راه‌نوردي‌‏‎ نپال‌ ، ‏‎
توسعه‌‏‎ تبت‌‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ غربي‌‏‎ شمال‌‏‎ از‏‎ گرديده‌ ، ‏‎ آغاز‏‎
سامانه‌‏‎ زير‏‎ در‏‎ خصوصي‌‏‎ بخش‌‏‎ مشاركت‌‏‎ بوتان‌ ، ‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ يافته‌‏‎
اين‌‏‎ بر‏‎ بيشتري‌‏‎ نظارت‌‏‎ دولت‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ داده‌‏‎ افزايش‌‏‎ اكوتوريسم‌‏‎
كلان‌ ، دولتهاي‌‏‎ نگاه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ اين‌‏‎ بنابر‏‎.است‌‏‎ نموده‌‏‎ اعمال‌‏‎ بخش‌‏‎
نشان‌‏‎ بيشتري‌‏‎ توجه‌‏‎ اكوتوريسم‌‏‎ به‌‏‎ -‎ اولا‏‎ هيماليا ، ‏‎ منطقه‌‏‎
سامانه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ بخشيدن‌‏‎ توسعه‌‏‎ در‏‎ -‎ ثانيا‏‎ داده‌اند ، ‏‎
.كوشش‌نموده‌اند‏‎
رشته‌‏‎ بردامنه‌هاي‌‏‎ و‏‎ مركزي‌‏‎ آسياي‌‏‎ در‏‎ واقع‌‏‎ است‌‏‎ كشوري‌‏‎ نپال‌‏‎
;بوتان‌‏‎ و‏‎ چين‌‏‎ و‏‎ هند‏‎ كشور‏‎ سه‌‏‎ بين‌‏‎ در‏‎ واقع‌‏‎ ;هيماليا‏‎ كوههاي‌‏‎
و‏‎ بودايي‌‏‎ بعضا‏‎ و‏‎ هندو‏‎ غالبا‏‎ كه‌‏‎ زرد‏‎ نژاد‏‎ از‏‎ مردمي‌‏‎ با‏‎
سخن‌‏‎ نپالي‌‏‎ زبان‌‏‎ به‌‏‎ تيره‌ها‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ مسلمانند‏‎ اقلا‏‎
آن‌‏‎ مهم‌‏‎ شهرهاي‌‏‎ و‏‎ (‎كاتماندو‏‎)‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ پايتخت‌‏‎ ;مي‌گويند‏‎
به‌‏‎ در 1951‏‎ نپال‌‏‎ ;است‌‏‎ (‎بيراتانگار‏‎) و‏‎ (‎پور‏‎ لاليت‌‏‎)‎
متحد‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ عضويت‌‏‎ به‌‏‎ در 1955‏‎ و‏‎ رسيده‌‏‎ استقبال‌‏‎
مورخ‌‏‎ و‏‎ نويسنده‌‏‎ (‎‎‏‏18981874‏‎) ميشله‌‏‎ ژول‌‏‎.است‌‏‎ درآمده‌‏‎
در‏‎”:‎است‌‏‎ نموده‌‏‎ توصيف‌‏‎ اينچنين‌‏‎ را‏‎ نپال‌‏‎ سرزمين‌‏‎ فرانسوي‌ ، ‏‎
است‌ ، ‏‎ آلپ‌‏‎ برابر‏‎ دو‏‎ كه‌‏‎ عظيم‌‏‎ كوه‌‏‎ اين‌‏‎ هيماليا ، ‏‎ ميانه‌‏‎
دارد‏‎ خنكي‌‏‎ جنگلهاي‌‏‎.‎هست‌‏‎ ما‏‎ باغهاي‌‏‎ مانند‏‎ ميوه‌اي‌‏‎ باغهاي‌‏‎
چنان‌‏‎ آن‌‏‎ كشيده‌‏‎ فلك‌‏‎ به‌‏‎ سر‏‎ قله‌هاي‌‏‎ نزديك‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ هواي‌‏‎ و‏‎
ما ، ‏‎ سرزمين‌‏‎ در‏‎ مي‌رويند ، ‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ گلهايي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ملايم‌‏‎
خود‏‎ حيات‌‏‎ به‌‏‎ نمي‌توانند‏‎ آن‌ ، ‏‎ از‏‎ پايين‌تر‏‎ پا‏‎ يعني‌ 000/10‏‎
.”دهند‏‎ ادامه‌‏‎
نپال‌ ، ‏‎ كشور‏‎ در‏‎ اكوتوريسم‌‏‎ توسعه‌‏‎ راههاي‌‏‎ مهمترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
توسعه‌‏‎ و‏‎ ايجاد‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ راه‌نوردي‌‏‎ گسترش‌‏‎
و‏‎ محلي‌‏‎ جديد‏‎ فرودگاههاي‌‏‎ افتتاح‌‏‎ داخلي‌ ، ‏‎ هواپيمايي‌‏‎ خطوط‏‎
اقدامات‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ نتيجه‌‏‎ در‏‎است‌‏‎ انجاميده‌‏‎ راهها‏‎ احداث‌‏‎
ديدني‌‏‎ و‏‎ ناشناخته‌‏‎ و‏‎ بكر‏‎ زواياي‌‏‎ به‌‏‎ گردشگران‌‏‎ و‏‎ جهانگردان‌‏‎
و‏‎ گشايش‌‏‎ رويكرد ، ‏‎ همين‌‏‎ و‏‎ يافته‌اند‏‎ دست‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ طبيعت‌‏‎
و‏‎ آورده‌‏‎ بار‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ اقتصاد‏‎ در‏‎ چشمگيري‌‏‎ شكوفايي‌‏‎
اينها ، ‏‎ بحز‏‎.است‌‏‎ داشته‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ جديدي‌‏‎ شغلي‌‏‎ فرصتهاي‌‏‎ ايجاد‏‎
و‏‎ معابد‏‎ به‌‏‎ دسترسي‌‏‎ مواصلاتي‌ ، ‏‎ راههاي‌‏‎ توسعه‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎
-كشور‏‎ اين‌‏‎ مناطق‌‏‎ دورافتاده‌ترين‌‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎ -‎مذهبي‌‏‎ مكانهاي‌‏‎
جهانگردان‌ ، ‏‎ و‏‎ گردشگران‌‏‎.است‌‏‎ گرديده‌‏‎ ممكن‌‏‎ همگان‌‏‎ براي‌‏‎
كننده‌‏‎ مسحور‏‎ و‏‎ ديدني‌‏‎ و‏‎ زيبا‏‎ طبيعت‌‏‎ به‌‏‎ روي‌آوري‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎
نيز‏‎ نواحي‌‏‎ اين‌‏‎ مردم‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ به‌‏‎ نپال‌ ، ‏‎ در‏‎ هيماليا‏‎ دامنه‌هاي‌‏‎
مذهبي‌‏‎ مراسم‌‏‎ اينرو ، ‏‎ از‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ مي‌دهند‏‎ نشان‌‏‎ خاصي‌‏‎ توجه‌‏‎
توجه‌‏‎ كانون‌‏‎ در‏‎ سرزمين‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ ويژه‌‏‎ و‏‎ سنتي‌‏‎ جشنهاي‌‏‎ و‏‎ بودايي‌‏‎
جشنها‏‎ و‏‎ مراسم‌‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ جهان‌‏‎ توريستهاي‌‏‎ بيشتر‏‎
مي‌شود ، ‏‎ برگزار‏‎ مشخصي‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ هرساله‌‏‎ تبتي‌‏‎ تقويم‌‏‎ برحسب‏‎ كه‌‏‎
از‏‎ روز‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ حداقل‌‏‎.‎مي‌كشد‏‎ درازا‏‎ به‌‏‎ روزي‌‏‎ چند‏‎ معمولا‏‎
حياط‏‎ در‏‎ مخصوص‌‏‎ لباس‌‏‎ و‏‎ ماسك‌‏‎ با‏‎ بودايي‌‏‎ راهبان‌‏‎ ايام‌ ، ‏‎ اين‌‏‎
ايام‌ ، ‏‎ همين‌‏‎ در‏‎.‎مي‌پردازند‏‎ مذهبي‌‏‎ رقص‌‏‎ مراسم‌‏‎ اجراي‌‏‎ به‌‏‎ معبد‏‎
شده‌‏‎ طراحي‌‏‎ پيش‌‏‎ از‏‎ برنامه‌‏‎ با‏‎ مطابق‌‏‎ جهانگردان‌‏‎ و‏‎ گردشگران‌‏‎
هدايت‌‏‎ آيينها‏‎ اين‌‏‎ برگزاري‌‏‎ محل‌‏‎ به‌‏‎ توريستي‌ ، ‏‎ آژانسهاي‌‏‎ توسط‏‎
مجسمه‌هاي‌‏‎ فروش‌‏‎ بازار‏‎ مراسم‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎ و‏‎ مي‌شوند‏‎
محل‌‏‎ و‏‎ زمان‌‏‎.مي‌گيرد‏‎ رونق‌‏‎ بودايي‌‏‎ هنري‌‏‎ آثار‏‎ ساير‏‎ و‏‎ كوچك‌‏‎
و‏‎ مسيرها‏‎ نيز‏‎ و‏‎ آيينها‏‎ و‏‎ جشنها‏‎ اين‌‏‎ برگزاري‌‏‎ شرايط‏‎ و‏‎
در‏‎ (‎WWW) اينترنت‌‏‎ جهاني‌‏‎ شبكه‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ اكوتوريستي‌‏‎ اطلاعات‌‏‎
و‏‎ مي‌گيرد‏‎ قرار‏‎ دنيا‏‎ جهانگردان‌‏‎ و‏‎ گردشگران‌‏‎ تمامي‌‏‎ دسترس‌‏‎
از‏‎ نقطه‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ را‏‎ طبيعت‌گردي‌‏‎ گشتهاي‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ اينرو ، ‏‎ از‏‎
.نمود‏‎ تنظيم‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ ترتيب‏‎ نپال‌‏‎ مقصد‏‎ به‌‏‎ جهان‌‏‎
كه‌‏‎ نپال‌‏‎ توريستي‌‏‎ امكانات‌‏‎ مهمترين‌‏‎ ميان‌‏‎ از‏‎ خلاصه‌ ، ‏‎ طور‏‎ به‌‏‎
قرار‏‎ جهان‌‏‎ سراسر‏‎ جهانگردان‌‏‎ و‏‎ گردشگران‌‏‎ دسترس‌‏‎ در‏‎ همواره‌‏‎
:نمود‏‎ اشاره‌‏‎ برجسته‌‏‎ مورد‏‎ چند‏‎ به‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ دارد ، ‏‎
طريق‌‏‎ از‏‎ بليط‏‎ رزرواسيون‌‏‎ و‏‎ مسافرتي‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ كسب‏‎ امكان‌‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
اينترنت‌‏‎ شبكه‌جهاني‌‏‎
.مي‌شوند‏‎ گرم‌‏‎ خورشيدي‌‏‎ انرژي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ اقامتگاههايي‌‏‎ -‎‎‏‏2‏‎
.توريستي‌‏‎ اقامتگاههاي‌‏‎ در‏‎ هلي‌كوپتر‏‎ فرود‏‎ باند‏‎ -‎‏‏3‏‎
در‏‎ حتي‌‏‎ محافظ ، ‏‎ و‏‎ راهنما‏‎ با‏‎ راه‌نوردي‌‏‎ تورهاي‌‏‎ -‎‏‏4‏‎
.كشور‏‎ اين‌‏‎ نقاط‏‎ دورافتاده‌ترين‌‏‎
آيينهاي‌‏‎ و‏‎ سنتي‌‏‎ مراسم‌‏‎ جشنواره‌ها ، ‏‎ از‏‎ بازديد‏‎ امكان‌‏‎ -‎‏‏5‏‎
.مذهبي‌‏‎ اماكن‌‏‎ و‏‎ معابد‏‎ در‏‎ سرزمين‌‏‎ اين‌‏‎ باستاني‌‏‎
كانادا‏‎ در‏‎ اكوتوريسم‌‏‎
بويژه‌‏‎ و‏‎ جهانگردي‌‏‎ و‏‎ گردشگري‌‏‎ سامانه‌‏‎ مهم‌‏‎ شاخصه‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
گشتهاي‌‏‎ مسير‏‎ طراحي‌‏‎ كانادا ، ‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ اكوتوريسم‌‏‎ بخش‌‏‎
و‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ شمالگان‌‏‎ مناطق‌‏‎ از‏‎ عبور‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ است‌‏‎ جهانگردان‌‏‎
جنگل‌‏‎ همچون‌‏‎ -‎طبيعي‌‏‎ پهنه‌هاي‌‏‎ و‏‎ بومي‌‏‎ مناطق‌‏‎ از‏‎ بازديد‏‎
.سرزمين‌‏‎ اين‌‏‎ بومي‌‏‎ اقوام‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ معرفي‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ -ونكوور‏‎ باراني‌‏‎
بخش‌‏‎ چشمگير‏‎ فعاليت‌‏‎ كانادا ، ‏‎ در‏‎ توريسم‌‏‎ ويژگيهاي‌‏‎ ديگر‏‎ از‏‎
نظارت‌‏‎ تحت‌‏‎ يا‏‎ مالكيت‌‏‎ در‏‎ درصد‏‎ كه‌ 51‏‎ است‌‏‎ سامانه‌‏‎ اين‌‏‎ خصوصي‌‏‎
درآمد‏‎ با‏‎ فعاليتها ، ‏‎ اين‌‏‎مي‌باشد‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ بومي‌‏‎ افراد‏‎
شغل‌‏‎ ايجاد 15000‏‎ امكان‌‏‎ دلار ، ‏‎ ميليون‌‏‎ بر 200‏‎ بالغ‌‏‎ سالانه‌‏‎
.مي‌سازد‏‎ فراهم‌‏‎ مناطق‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ دائمي‌‏‎ شغل‌‏‎ و 7500‏‎ فصلي‌‏‎
گفته‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كانادا ، ‏‎ در‏‎ توريسم‌‏‎ سامانه‌‏‎ ويژگي‌‏‎ مهمترين‌‏‎ اما‏‎
نهفته‌‏‎ -‎كانادا‏‎ بومي‌‏‎ جهانگردي‌‏‎ ملي‌‏‎ انجمن‌‏‎ رئيس‌‏‎ -‎پاركر‏‎ باري‌‏‎
يا‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ جشن‌هاي‌‏‎ برگزاركنندگان‌‏‎ ما‏‎”:‎كه‌‏‎ است‌‏‎
…نيستيم‌‏‎ ماهيگيري‌‏‎ و‏‎ شكار‏‎ براي‌‏‎ وحش‌‏‎ طبيعت‌‏‎ راهنماهاي‌‏‎
بالاتر ، ‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ و‏‎.‎.‎.است‌‏‎ درآمد‏‎ و‏‎ اشتغال‌‏‎ ايجاد‏‎ ما‏‎ وظيفه‌‏‎
دست‌‏‎ به‌‏‎ ديگران‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ سنتهايشان‌‏‎ آموختن‌‏‎ امكان‌‏‎ ما‏‎ بوميان‌‏‎
.”مي‌گردد‏‎ تقويت‌‏‎ بومي‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ طريق‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ و‏‎ مي‌آورند‏‎

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 5 =