داستان فولکلوری کردی «مریه‌می زه‌رد و سووری» به روایت روانشاد توران خانم فرهنگی

مريةميَ زةرد و سووريَ (ضيرؤكيَكي كوردي‌ية بة زاراوةي ئةردةلآني (زاراوؤكي سنةيي :لة طيَرَانةوةي رةوانشاد تووران خانمي فةرهةنطي‌ كاريَك لة دوكتؤر

بیشتر بخوانید

قصه فولکلوری کردی موسوم به (حسن) به روایت شیخ زاده شنی خانم مردوخ

حةسةن، حةسةناتة ضيرؤكيَكي رةسةني فؤلكلؤريي كوردي‌ية بة زاراوؤكي سنةيي لة زاري رةحمةتي شيَخزادة شني‌َ خانمي مةردؤخ كاريَك لة دوكتؤر سؤران كوردستاني

بیشتر بخوانید

قصه فولکلوری کردی موسوم به (چند کسی) به روایت شیخ زاده شنی خانم مردوخ

ضةن كةسي ضيرؤكيَكي رةسةني فؤلكلؤريي كوردي‌ية بة زاراوؤكي سنةيي لة زاري رةحمةتي شيَخزادة شني‌َ خانمي مةردؤخ كاريَك لة دوكتؤر سؤران كوردستاني

بیشتر بخوانید